PROTOCOL DE COLABORARE M.E.C.T. - C.N.A.

03.07.2008


envoyer l'article par mail title=
CNA MECT
CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUIMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, denumit în continuare CNA, cu sediul în B-dul. Libertăţii, nr. 14, sector 5, Bucureşti, reprezentat legal de către domnul Răsvan Popescu, în calitate de Preşedinte, şi

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, denumit în continuare MECT, cu sediul în Str. General Berthelot 28-30, Sector 1, Bucureşti, reprezentat legal de către domnul Cristian Mihai Adomniţei, în calitate de Ministru, având în vedere responsabilităţile complementare ale CNA şi MECT în ceea ce priveşte protejarea culturii şi a limbii române, precum şi interesul comun al celor două instituţii de a colabora în vederea educării tinerilor pentru înţelegerea corectă, bazată pe discernământ şi spirit critic a mesajelor transmise prin serviciile audiovizuale,

decid

să încheie prezentul protocol de colaborare cu scopul editării, tipăririi şi difuzării unui document lingvistic care să valorifice, în beneficiul profesorilor şi al elevilor, rapoartele de monitorizare contractate de CNA şi elaborate de cercetători ai Institutului de Lingvistică al Academiei, referitoare la folosirea limbii române în audiovizual.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1. CNA va pune la dispoziţia MECT, la 15 septembrie 2008, sinteza monitorizărilor utilizării limbii române elaborate de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, care identifică şi clasifică, pe criterii ştiinţifice, cele mai grave greşeli de limbă comise de ziarişti la posturile de radio şi de televiziune cu cea mai mare audienţă.

2. MECT va colabora cu CNA la elaborarea unei broşuri cuprinzând sinteza rapoartelor de monitorizare contractate de CNA şi elaborate de cercetători ai Institutului de Lingvistică al Academiei, referitoare la limba română folosită în audiovizual.

3. MECT va tipări în termen de 30 de zile de la data predării materialului un număr de 50.000 de exemplare şi va asigura difuzarea broşurilor în şcoli, biblioteci şcolare şi CDI -uri, astfel încât cadrele didactice să le poată folosi ca material didactic auxiliar în cadrul orelor, la disciplina „Limba şi literatura română” sau la cursul opţional „Competenţă în mass-media”.

DISPOZIŢII FINALE

1. Nici una dintre părţi nu are dreptul să iniţieze activităţi sau acţiuni care implică şi responsabilităţi pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia.

2. Prezentul protocol se modifică sau se completează numai cu acordul scris al părţilor, prin acte adiţionale sau alte instrumente convenite de comun acord.

3. Partea care are iniţiativa amendării sau anulării prezentului protocol notifică în scris celeilalte părţi propunerile de modificare, completare sau anulare.

4. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

Consiliul Naţional al AudiovizualuluiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Preşedinte Răsvan POPESCUMinistru Cristian Mihai ADOMNIŢEI