Decizie nr. 320 din 29 mai 2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere


envoyer l'article par mail title=

EMITENT : CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PUBLICATĂ ÎN : MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 30 iunie 2012

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,
ţinând seama de Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),
în scopul stabilirii procedurii de notificare a serviciilor media audiovizuale la cerere şi a condiţiilor de difuzare a acestor servicii,
ţinând cont de specificul serviciilor media audiovizuale la cerere, care determină o aplicare mutatis mutandis a reglementării stabilite prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare privind conţinutul audiovizual,
având în vedere dispoziţiile art. 12 din Directiva 2010/13/UE, potrivit căruia « serviciile mass-media audiovizuale la cerere prestate de furnizorii de servicii mass-media aflaţi sub jurisdicţia lor, care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, sunt puse la dispoziţie numai de asemenea manieră încât să se asigure că minorii nu pot vedea sau auzi, în mod normal, serviciile mass-media audiovizuale la cerere respective »,
ţinând seama de faptul că dreptul la replică nu poate fi aplicat şi în mediul online, aceasta fiind o cale de atac adecvată serviciilor de televiziune,
în temeiul art. 17, art. 74 alin. (5) şi art. 75^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii :
a) serviciu « video la cerere » - tip de serviciu media audiovizual la cerere, neliniar, denumit şi video on demand, care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală şi la momentul ales de către acesta, la vizionarea de filme, videoclipuri, spectacole, live sau înregistrate, precum şi alte tipuri de conţinut video reunite în cadrul unui catalog de programe, indiferent de forma sub care acestea sunt selecţionate şi organizate în cadrul catalogului ;
b) serviciu « video în reluare » - tip de serviciu media audiovizual neliniar, denumit şi catch up TV, care oferă utilizatorului acces, pentru o perioadă limitată de timp, la revizionarea, la cerere individuală şi la momentul ales de către acesta, a programelor difuzate în prealabil în cadrul unui serviciu de televiziune ;
c) difuzare - punerea la dispoziţia publicului de programe audiovizuale în cadrul unui serviciu media la cerere ; prin difuzare se înţelege, de asemenea, şi comunicarea, în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere, de semne, semnale, texte, sunete, informaţii, mesaje de orice natură, cum ar fi serviciile de subtitrare şi ghidurile electronice ale programelor ;
d) utilizator - orice persoană fizică ce utilizează ori solicită un serviciu media audiovizual destinat publicului ;
e) aviz de furnizare - actul administrativ eliberat de Consiliul Naţional al Audiovizualului unui furnizor de servicii media audiovizuale la cerere, denumit în continuare furnizor, în baza căruia acestuia i se conferă dreptul de a pune la dispoziţia publicului servicii media audiovizuale la cerere ;
f) site web - grup de pagini web multimedia, conţinând texte, sunete, imagini în mişcare, cu sau fără sunet, informaţii sau mesaje de orice natură, accesibile pe internet, şi care sunt conectate între ele prin aşa-numite hiperlinkuri ;
g) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită prin procură specială să angajeze furnizorul de servicii media audiovizuale la cerere în relaţia sa cu Consiliul Naţional al Audiovizualului ;
h) CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului ;
i) ANCOM - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii ;
j) Directiva serviciilor media audiovizuale - Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).
(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului, definiţiile prevăzute la art. 1 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare, denumită în continuare Codul audiovizualului, precum şi definiţia reţelei de comunicaţii electronice prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.

CAPITOLUL II
Cerinţe de notificare a serviciului media audiovizual la cerere

ART. 2
(1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere prin reţele de comunicaţii electronice şi se aplică furnizorilor care se află sub jurisdicţia României, stabiliţi în baza criteriilor definite la art. 2 din Legea audiovizualului.
(2) Serviciile media audiovizuale la cerere, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (1) pct. 3 din Legea audiovizualului, pot fi constituite din servicii « video la cerere » şi/sau servicii « video în reluare ».
(3) Prezenta decizie nu se aplică :
a) serviciilor web care nu intră în concurenţă cu serviciile media audiovizuale, conţinutul audiovizual prezent pe site fiind doar ocazional şi accesoriu scopului principal al serviciului, cum ar fi site-urile web care conţin doar într-o manieră auxiliară elemente grafice animate, videoclipuri, fragmente din programele audiovizuale, dacă acestea sunt prezente doar ocazional şi exclusiv pentru ilustrare, scurte spoturi publicitare sau informaţii legate de un produs ori serviciu care nu este audiovizual ;
b) site-urilor web care furnizează conţinut audiovizual generat de către utilizatori privaţi, în scopul punerii în comun şi al schimbului în cadrul unei comunităţi de interese, spre exemplu You Tube, Google, Vimeo ;
c) oricărei forme de corespondenţă privată ;
d) jocurilor de noroc online, inclusiv loteriile, pariurile şi alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia jocurilor şi concursurilor difuzate, în condiţiile legii, în cadrul unui serviciu media audiovizual ;
e) versiunilor electronice ale ziarelor şi revistelor ;
f) motoarelor de căutare pe internet.
(4) Furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere prin reţele de comunicaţii electronice care utilizează frecvenţe în sistem digital terestru de televiziune este posibilă numai în baza unei licenţe audiovizuale digitale terestre, acordată de CNA în condiţiile legii.
ART. 3
(1) Orice persoană care intenţionează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere, denumită în continuare solicitant, are obligaţia să notifice CNA această intenţie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii.
(2) În scopul notificării, solicitantul va completa şi va depune la CNA documentul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. Modelul cererii de notificare poate fi descărcat de pe pagina de internet a CNA, la adresa www.cna.ro

Word - 181 ko
Anexa 1 - Decizia CNA nr. 320/2012

PDF - 375.1 ko
Anexa 1 - Decizia CNA nr. 320/2012

(3) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la notificarea prevăzută la alin. (2) şi următoarele documente :
a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie ;
b) actul constitutiv, cu toate modificările şi completările ulterioare, însoţit de certificate de înscriere de menţiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării ;
c) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie.
(4) Solicitanţii persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare şi următoarele documente :
a) documente echivalente celor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) ; b) adresa de contact de pe teritoriul României a persoanei desemnate să reprezinte solicitantul.
(5) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) şi (4) vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal ; documentele transmise la CNA într-o limbă străină trebuie însoţite şi de o traducere autorizată în limba română.
(6) Notificarea şi documentele însoţitoare se depun la CNA, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, la sediul central ori la sediile teritoriale ale CNA, sau se transmit ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
ART. 4
În scopul asigurării respectării obligaţiei ce revine CNA, de cooperare dintre autorităţile de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene, stabilită prin Directiva serviciilor media audiovizuale, CNA poate solicita informaţii necesare identificării furnizorului, după cum urmează :
a) persoanei care furnizează serviciul media audiovizual la cerere, dacă informaţiile de pe pagina web a serviciului respectiv nu precizează autoritatea de reglementare sau de supraveghere sub jurisdicţia căreia acesta se află ;
b) autorităţilor de reglementare sau de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 30 din Directiva serviciilor media audiovizuale ;
c) autorităţilor române care pot concura la identificarea furnizorului.

CAPITOLUL III
Condiţiile de eliberare, modificare şi retragere a avizului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere

ART. 5
(1) Notificarea este considerată legal realizată numai în condiţiile în care au fost îndeplinite toate cerinţele prevăzute în cap. II, caz în care Biroul licenţe autorizări eliberează solicitantului avizul de furnizare, denumit în continuare aviz, care conferă acestuia calitatea de furnizor de servicii media audiovizuale la cerere.
(2) Avizul poate fi transmis solicitantului ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă.
(3) Solicitantul poate începe furnizarea serviciului/serviciilor media audiovizual/audiovizuale la cerere numai după obţinerea avizului de la CNA.
(4) Avizul transmis solicitantului atestă că acesta a realizat notificarea prevăzută de prezenta decizie şi că beneficiază de dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere precizate în aviz.
ART. 6
Avizul cuprinde, după caz :
a) numărul şi data eliberării documentului ;
b) date de identificare a titularului ;
c) denumirea şi tipul serviciului media audiovizual la cerere ;
d) date de identificare a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice utilizate, precum şi denumirea furnizorului/furnizorilor care asigură accesul la serviciul media audiovizual la cerere ;
e) adresa paginii de internet şi/sau denumirea portalului de internet proprii serviciului ;
f) aria geografică de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere.
ART. 7
(1) Furnizorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA orice modificare în documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) şi (4), depuse la momentul notificării, precum şi în datele prevăzute la art. 6 lit. b) - f), declarate în cererea de notificare.
(2) Obligaţia de a comunica CNA modificările intervenite în documentele şi datele precizate la alin. (1) trebuie realizată în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.
ART. 8
(1) Avizul se retrage în următoarele situaţii :
a) ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 95^1 din Legea audiovizualului ;
b) ca urmare a încetării dreptului titularului care furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul căruia se furnizează serviciul media audiovizual la cerere, încetare dispusă prin decizie a preşedintelui ANCOM, în condiţiile legii ;
c) la cererea titularului ; renunţarea la dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere pentru care s-a eliberat avizul se realizează prin transmiterea la CNA a unei cereri de renunţare.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. c) îşi produce efectele de la data transmiterii către CNA sau de la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul acesteia, iar CNA îi va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere.
(3) Retragerea avizului se dispune prin decizie a CNA, care stabileşte şi data de la care încetează dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere prevăzute în aviz. Decizia se publică pe pagina de internet a CNA.
ART. 9
Drepturile prevăzute în aviz nu pot fi transmise către terţi.
ART. 10
În scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor, CNA întocmeşte şi actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere, disponibil pe pagina de internet a CNA.

CAPITOLUL IV
Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 11
Prevederile Legii audiovizualului şi ale Codului audiovizualului se aplică în mod corespunzător programelor audiovizuale difuzate în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ţinând cont de specificul acestora de a putea fi vizionate la cererea şi la momentul ales de către utilizator.

SECŢIUNEA a 2-a
Protecţia minorilor

ART. 12
Regulile privind protecţia drepturilor minorului în programele audiovizuale, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 2 - 8, art. 9 alin. (1), art. 10 şi 11 din Codul audiovizualului.
ART. 13
(1) Regulile privind clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecţiei minorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 19 - 21 şi art. 27 alin. (1) din Codul audiovizualului.
(2) În funcţie de clasificarea programelor audiovizuale, prevăzută la art. 21 din Codul audiovizualului, acestea se difuzează însoţite de unul dintre următoarele semne de avertizare :
a) programele AP, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. b) din Codul audiovizualului, se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă ;
b) programele 12, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. c) din Codul audiovizualului, se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă ;
c) programele 15, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. d) din Codul audiovizualului, se difuzează însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ;
d) programele 18, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului, se difuzează însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.
ART. 14
Programele clasificate 18 se difuzează numai dacă se asigură măsurile de restricţionare a accesului prevăzute la art. 13 din Codul audiovizualului.
ART. 15
Programele 18+, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. f) din Codul audiovizualului, precum şi conţinutul audiovizual care, potrivit legii, este ilegal, cum ar fi materiale pornografice cu minori, nu pot fi difuzate de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României.
ART. 16
Semnul de avertizare corespunzător, conform clasificării precizate la art. 21 din Codul audiovizualului, trebuie expus lizibil atât pe toată durata programului, cât şi în cadrul anunţurilor promoţionale la aceste programe.
ART. 17
(1) Distribuitorii de servicii pot include în oferta lor servicii video la cerere tematice ce conţin programe 18+, editate de furnizori aflaţi sub jurisdicţia unui alt stat membru al Uniunii Europene, numai dacă asigură măsurile de restricţionare a accesului prevăzute la art. 13 din Codul audiovizualului, adaptate platformei tehnice utilizate.
(2) Distribuitorii pot comercializa serviciile prevăzute la alin. (1) numai contra cost, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă.
(3) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiţii mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conţin astfel de programe.

SECŢIUNEA a 3-a
Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine

ART. 18
Furnizorii au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
ART. 19 Regulile privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 31 - 48 din Codul audiovizualului.

SECŢIUNEA a 4-a
Dreptul la rectificare

ART. 20
(1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime, în special reputaţia şi imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere beneficiază de dreptul la rectificare.
(2) Rectificarea nu poate fi solicitată în cazul în care eroarea nu este evidentă şi semnificativă.
(3) În termen de cel mult 15 zile de la data accesării/vizionării programului în care s-a produs lezarea, solicitantul unui drept la rectificare va transmite în scris, la sediul furnizorului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conţine, după caz, următoarele :
a) numele şi adresa acestuia, numărul de telefon sau coordonatele oricărui alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă şi eficientă ;
b) denumirea programului audiovizual şi data accesării/vizionării acestuia ;
c) informaţiile eronate pentru care se solicită rectificarea ;
d) motivarea cererii.
(4) În cazul minorului în vârstă de până la 14 ani, cererea prevăzută la alin. (3) va fi semnată de părinţi sau de reprezentantul legal ; pentru minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, cererea va fi semnată de acesta şi de părinţi sau de reprezentantul legal.
(5) Cererea privind dreptul la rectificare va fi înregistrată de furnizor, cu precizarea datei şi orei primirii, iar solicitantului i se va transmite o dovadă scrisă în acest sens.
(6) În cazul în care furnizorul refuză să înregistreze cererea prevăzută la alin. (3), solicitantul se poate adresa direct CNA, în termen de cel mult 30 de zile de la data accesării/vizionării programului care a produs lezarea.
(7) Furnizorul poate refuza exercitarea dreptului la rectificare în următoarele situaţii :
a) cererea nu a fost trimisă în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) ;
b) furnizorul deţine dovezi care probează adevărul faptelor prezentate sau, după caz, este îndeplinită condiţia prevăzute la alin. (2).
(8) În termen de două zile de la primirea cererii, furnizorul este obligat să comunice, în scris, solicitantului fie acceptarea cererii, fie motivul refuzului. Refuzul motivat va preciza în mod obligatoriu posibilitatea solicitantului de a se adresa CNA în termen de cel mult 30 de zile de la data accesării/vizionării programului care a produs lezarea.
(9) Dreptul la rectificare se exercită prin postarea pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil, a textului rectificării, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii.
(10) Sesizarea CNA, prevăzută la alin. (6) şi (8), se poate adresa în termenele şi condiţiile precizate la art. 59 - 62 din Codul audiovizualului.
ART. 21
(1) Furnizorii au obligaţia să publice, pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil :
a) informaţiile, detaliate, clare şi actualizate, precizate la art. 48 din Legea audiovizualului ;
b) adresa poştală şi site-ul CNA.
(2) Furnizorii au obligaţia să asigure, pe pagina web de start a serviciului, un link către formularul pentru sesizări şi reclamaţii.

SECŢIUNEA a 5-a
Asigurarea informării corecte şi a pluralismului

ART. 22
Furnizorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
ART. 23
Regulile privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 64 - 75, art. 77 alin. (1) şi art. 80 din Codul audiovizualului.
ART. 24
Furnizorii vor asigura accesibilizarea paginilor web proprii, în vederea îmbunătăţirii accesării conţinutului audiovizual de către persoanele cu handicap, vizual sau auditiv, potrivit standardelor internaţionale pentru accesibilitatea web.

SECŢIUNEA a 6-a
Responsabilităţi culturale

ART. 25
Regulile privind responsabilităţile culturale ale furnizorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 83 şi 84 din Codul audiovizualului.
ART. 26
(1) Furnizorii de servicii video on demand vor asigura în cadrul catalogului de programe un procent de minimum 20% rezervat operelor audiovizuale europene, cu excepţia programelor informative, a transmisiunilor sportive şi a programelor de teleshopping.
(2) Furnizorii au obligaţia de a promova pe pagina de start a site-ului web, în egală măsură, şi operele europene audiovizuale de ficţiune disponibile în catalog.
(3) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), furnizorii au obligaţia de a preciza ţara de origine a fiecărui program audiovizual disponibil în catalog.
(4) Furnizorii de servicii video on demand prezintă anual CNA un raport privind operele europene difuzate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Word - 40 ko
Anexa 2 - Decizia CNA nr. 320/2012

PDF - 153.9 ko
Anexa 2 - Decizia CNA nr. 320/2012

SECŢIUNEA a 7-a
Emisiuni interactive, jocuri şi concursuri

ART. 27
Regulile privind emisiunile interactive, jocuri şi concursuri, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 89 - 91 şi art. 92 alin. (1) din Codul audiovizualului.

CAPITOLUL V
Reguli aplicabile comunicărilor comerciale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 28
Prevederile Codului audiovizualului privind comunicările comerciale se aplică în mod corespunzător în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ţinând cont de specificul acestora, momentul vizionării programelor audiovizuale fiind ales de către utilizator.
ART. 29
În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri :
a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ;
b) să fie redată la viteză normală de citire.

SECŢIUNEA a 2-a
Sponsorizare

ART. 30
Regulile privind sponsorizarea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 97 alin. (1) şi (2), art. 98 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 99 din Codul audiovizualului.

SECŢIUNEA a 3-a
Plasarea de produse

ART. 31
Regulile privind plasarea de produse, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 100 din Codul audiovizualului.

SECŢIUNEA a 4-a
Publicitate şi teleshopping

ART. 32
Regulile privind publicitatea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 101 - 105, art. 108, 109, 114, 115, art. 117 - 119, art. 120 alin. (1) - (3), art. 121 - 123, art. 124 alin. (1) - (3), art. 125, 126, art. 127 alin. (1) şi (2), art. 128 - 134 din Codul audiovizualului.
ART. 33
Regulile privind teleshoppingul, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 135 - 137 din Codul audiovizualului.
ART. 34
Regulile privind publicitatea politică, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 139 şi art. 140 alin. (2) din Codul audiovizualului.
ART. 35
(1) Emisiunile teledon trebuie să precizeze la începutul şi sfârşitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea căreia/cărora se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate, precum şi datele de contact ale acesteia/acestora.
(2) În cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii au obligaţia de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.
ART. 36
Publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru probleme de natură sexuală nu pot fi difuzate decât în programele 18, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului.

CAPITOLUL VI
Înregistrarea programelor difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

ART. 37
(1) Furnizorul trebuie să păstreze o copie a fiecărui program inclus în serviciul media audiovizual la cerere cel puţin 30 de zile de la data la care programul încetează să fie disponibil pentru vizualizare.
(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) programul ce face obiectul unei solicitări privind acordarea dreptului la rectificare, situaţie în care copia va fi păstrată timp de 45 de zile după data la care programul încetează să fie disponibil pentru vizualizare.
ART. 38
(1) Furnizorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia CNA, la cerere, în maximum 3 zile de la solicitare, copia programului într-un format standard care să permită vizualizarea programului aşa cum acesta a fost pus la dispoziţie publică pentru vizualizare.
(2) Copia programului, solicitat potrivit dispoziţiilor alin. (1), se depune la CNA, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, ori se transmite prin e-mail ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

CAPITOLUL VII
Obligaţii de informare a publicului

ART. 39
(1) Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii detaliate, clare şi actualizate privind preţurile şi tarifele aplicabile, precum şi condiţiile tehnice şi comerciale de utilizare a serviciilor media audiovizuale la cerere, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor de a alege în cunoştinţă de cauză, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia consumatorilor.
(2) Furnizorul are obligaţia de a redacta şi prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) într-o manieră care să le permită utilizatorilor parcurgerea cu uşurinţă a acestora. Condiţiile sau termenele care afectează anumite oferte vor fi prezentate în acelaşi format şi cu aceleaşi caractere grafice folosite pentru redactarea ofertelor.

CAPITOLUL VIII
Sancţiuni, dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 40
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage sancţionarea conform dispoziţiilor Legii audiovizualului.
ART. 41
(1) Până la data de 3 septembrie 2012, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere au obligaţia de a completa şi de a transmite cererea de notificare, conform procedurii prevăzute la cap. II.
(2) Nerealizarea notificării în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea dreptului de a furniza servicii media audiovizuale la cerere.
ART. 42
În termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, CNA va analiza evoluţia pieţei serviciilor media audiovizuale la cerere şi va reevalua dispoziţiile cuprinse în secţiunea a VI-a « Responsabilităţi culturale » din cap. IV « Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere ».
ART. 43
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Ioan Onisei