Decizia nr. 692 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 Către :
 Sindicatul Viitorul Mineritului
 Comuna Roşia Montană nr. 554, jud. Alba

 privind respingerea contestaţiei formulate de Sindicatul Viitorul Mineritului împotriva Deciziei CNA nr. 537/15.10.2013

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 10884/16.10.2013, depusă de Sindicatul Viitorul Mineritului (SVM), prin care se solicită reexaminarea Deciziei nr. 537/15.10.2013, prin care Consiliul a dispus intrarea în legalitate în privinţa spoturilor de promovare a proiectului minier de la Roşia Montană.

 Analizând cererea depusă, membrii Consiliului au constatat că, în esenţă, criticile formulate vizează numai aspecte procedurale referitoare la modul de adoptare a actului administrativ cu privire la care s-a solicitat reexaminarea, iar nu şi aspecte de fond referitoare la situaţia de fapt şi de drept reţinută de Consiliu.
 Cu privire la motivaţia potrivit căreia Sindicatul Viitorul Mineritului nu a fost înştiinţat în legătură cu faptul că spoturile vor fi discutate în şedinţa publică din 15.10.2013 şi nu i s-ar fi solicitat punctul de vedere, menţionăm că legislaţia audiovizuală nu reglementează în sarcina C.N.A. nicio obligaţie potrivit căreia adoptarea deciziilor să se facă numai însoţite de punctul de vedere al radiodifuzorilor ori al altor persoane fizice sau juridice, după caz.
 Legalitatea deciziilor emise de Consiliu, ca acte administrative de autoritate, este dată de respectarea condiţiilor reglementate de art. 15 din Legea audiovizualului, respectiv : publicitatea şedinţei, cvorumul şi numărul de voturi necesare adoptării unei decizii, iar decizia contestată respectă atât forma, cât şi conţinutul pe care aceasta trebuie să le îndeplinească pentru a fi legală.

 Pe de altă parte, ordinea de zi este postată pe site-ul instituţiei cu o zi înainte de şedinţă, astfel încât orice persoană interesată poate participa la şedinţă fără să fie invitată, şedinţele Consiliului fiind publice (art. 15 alin. (2) din Legea audiovizualului).
 Concluzionând, lipsa de diligenţă a petentei nu poate constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ atacat.

 Referitor la faptul că nu a fost solicitat şi punctul de vedere al Consiliului Român pentru Publicitate (RAC), menţionăm faptul că între această organizaţie nonprofit şi CNA există relaţii de colaborare pe tema spoturilor publicitare difuzate de posturile de radio şi de televiziune.
 Opinia exprimată de această organizaţie este una facultativă pentru Consiliu, neexistând nicio obligaţie legală stabilită în sarcina Consiliului de a-şi fundamenta deciziile în materie de publicitate pe opinia exprimată de RAC.

 În consecinţă, o astfel de motivaţie este neîntemeiată.

 Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.