Protocol de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Naţional al Audiovizualului

17.11.2011


envoyer l'article par mail title=

PROTOCOL privind COLABORAREA DINTRE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII ŞI CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI Încheiat azi, 17 noiembrie 2011

Consiliul Superior al Magistraturii (denumit în continuare CSM) şi Consiliul Naţional al Audiovizualului (denumit în continuare CNA)

ambele denumite în continuare Părţi,

Luând în considerare dispoziţiile articolului 133 din Constituţia României, revizuită şi ale art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora CSM este garantul independenţei justiţiei, precum şi prevederile articolului 10 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora CNA, autoritate publică autonomă sub control parlamentar, este garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale şi unica autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale ; În dorinţa de a folosi eforturile comune pentru asigurarea respectării şi realizării principiilor înfăptuirii justiţiei pe care le enunţă articolul 124 din Constituţia României, revizuită : legalitatea, unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei pentru toţi şi independenţa judecătorilor ; Existând interesul reciproc pentru conlucrarea în scopul informării corecte a publicului, protejării demnităţii umane, a dreptului la propria imagine, consolidării independenţei justiţiei, educării publicului cu privire la rolul şi importanţa activităţii sistemului judiciar, precum şi al îmbunătăţirii imaginii justiţiei ; Luând în considerare experienţa şi expertiza pe care fiecare parte o are pentru domeniul său de activitate şi având un interes reciproc în efectuarea unui schimb continuu de informaţii ; Având în vedere necesitatea asigurării dreptului la un proces echitabil şi a apărării demnităţii, imaginii şi reputaţiei profesionale a magistraţilor în contextul difuzării unor programe audiovizuale care, fără a respecta legislaţia audiovizuală, sunt de natură să aducă atingere imaginii justiţiei, statutului constituţional şi legal al magistratului, independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor, ori care au creat suspiciuni cu privire la acestea ; Ca urmare a întâlnirii din data de 30 martie 2011 dintre reprezentanţii CSM şi CNA ; Părţile au convenit cele ce urmează :

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1 - Prin prezentul protocol, părţile convin să coopereze în vederea : a) informării reciproce asupra aspectelor de care au cunoştinţă şi care interferează cu domeniul de activitate al celeilalte părţi ; b) respectarea dispoziţiilor legale în activitatea de transmitere către public a datelor personale ale magistraţilor sau a altor situaţii care ar putea fi generatoare de risc pentru siguranţa magistraţilor sau a familiilor acestora ; c) informării corecte a publicului despre rolul şi locul autorităţii judecătoreşti şi activitatea acesteia ; d) îmbunătăţirii cadrului legislativ privind domeniile de activitate ale părţilor, precum şi a actelor normative a căror elaborare este atributul celor două părţi.

ART. 2 - (1) Dispoziţiile prezentului Protocol se aplică exclusiv raporturilor de colaborare dintre părţi, ca instituţii cu caracter independent şi, respectiv, autonom, conform legii, utilizarea datelor şi informaţiilor schimbate sau transferate între ele, în cadrul prezentului Protocol, fiind în responsabilitatea părţii primitoare. (2) Nici una dintre prevederile prezentului Protocol nu va impune vreuneia dintre părţi să acţioneze în afara legii.

Capitolul II - OBLIGAŢII ÎN SCOPUL ATINGERII OBIECTIVELOR COOPERĂRII

ART. 3 - Obligaţiile CSM (1) CSM sesizează, ori de câte ori consideră necesar, CNA, posibile cazuri de nerespectare de către posturile de radio sau televiziune a dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 38, 42, 43 şi 44 sau a oricăror altor dispoziţii incidente din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, care ar putea aduce atingere dreptului la un proces echitabil ori intereselor legitime ale oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prezumţiei de nevinovăţie a persoanelor acuzate, drepturilor persoanelor reţinute, arestate sau deţinute, drepturilor specifice unor anumite categorii de victime, precum şi în situaţiile în care emisiunile vizate tind spre desfăşurarea unui proces public în audiovizual, în paralel cu procesul judiciar. (2) CSM poate sesiza CNA cazurile în care dreptul la replică/rectificare al Consiliului sau al magistraţilor nu a fost difuzat ; (3) CSM poate transmite şi CNA comunicatele de presă conţinând punctul de vedere al instituţiei faţă de temele anumitor emisiuni radio sau tv sau faţă de anumite aspecte dezbătute în cadrul acestora, referitoare la autoritatea judecătorească, activitatea instanţelor şi parchetelor sau la derularea procedurilor în general ; (4) CSM sesizează CNA, în condiţiile legii, în legătură cu transmiterea de către furnizorii de servicii de televiziune/radiodifuziune de date nereale referitoare la : a) organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a parchetelor de pe lângă acestea, a Consiliului Superior al Magistraturii sau a atribuţiilor legale ale acestora ; b) date statistice referitoare la sistemul judiciar ; c) elemente de carieră a magistraţilor ; d) stadiul procesual al unui dosar şi instanţa sau parchetul pe rolul căruia se află ; e) volumul de activitate, gradul de încărcătură a instanţelor/parchetelor sau magistraţilor.

ART. 4 - Obligaţiile CNA (1) CNA poate sesiza CSM cu privire la prezentarea în cadrul programelor audiovizuale a opiniilor exprimate de către magistraţi cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. (2) CNA verifică cu celeritate sesizările CSM privind posibile cazuri de nerespectare de către posturile de radio sau televiziune a dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 38, 42, 43 şi 44 sau a oricăror altor dispoziţii incidente din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. (3) CNA verifică sesizările CSM privind furnizarea datelor nereale menţionate la art. 5 de către posturile de radio sau televiziune şi, în cazurile în care decide că acestea sunt întemeiate, exercită atribuţiile legale pentru asigurarea transmiterii către public a informaţiilor corecte şi complete prin exercitarea dreptului la rectificare, atunci când este vorba de erori evidente şi semnificative, sau a dreptului la replică.

ART. 5 - Obligaţii reciproce (1) CSM şi CNA se informează reciproc asupra iniţiativelor de modificare şi completare a reglementărilor a căror elaborare şi aprobare este în atribuţia acestora şi care se circumscriu obiectului prezentului protocol. (2) CSM poate acorda sprijin şi consultanţă CNA la elaborarea modificărilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, iar CNA poate acorda sprijin şi consultanţă CSM pentru îmbunătăţirea reglementărilor privind accesul mass-media la informaţiile privind cauzele aflate pe rolul instanţelor şi parchetelor. (3) Fiecare parte îşi asumă obligaţia de a invita reprezentanţii celeilalte părţi la reuniunile organizate sau găzduite, în cadrul cărora se dezbat probleme din domeniile de interes comun ; (4) Fiecare parte se obligă să comunice sau să transmită datele sau informaţiile solicitate de cealaltă parte, necesare atingerii obiectivelor colaborării ;

CAPITOLUL III DISPOZIŢII FINALE

ART. 6 - (1) Prezentul protocol se încheie pe o durată de 5 ani. (2) În cazul în care, înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, nici una dintre părţi nu notifică celeilalte intenţia de încetare a valabilităţii protocolului, acesta se prelungeşte automat pentru noi perioade de câte un an.

ART. 7 - Valabilitatea protocolului încetează : a) la împlinirea termenului, urmare notificării uneia dintre părţi ; b) prin acordul părţilor ; c) prin denunţarea de către una dintre părţi, în cazul în care partea cealaltă nu îşi îndeplineşte în mod repetat obligaţiile asumate de comun acord.

ART. 8 - În scopul realizării obiectivelor prezentului Protocol, părţile desemnează structurile competente care vor coopera în mod direct :
 din partea CSM – Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media,
 din partea CNA - Serviciul juridic şi reglementări.

ART. 9 - Problemele rezultate din aplicarea prezentului Protocol vor fi soluţionate de reprezentanţii desemnaţi de cele două părţi semnatare.

ART. 10 - (1) Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui şi poate fi modificat numai cu acordul celor două părţi semnatare. (2) Prezentul Protocol s-a încheiat în două exemplare, din care : a) exemplarul nr. 1 la Consiliul Superior al Magistraturii ; b) exemplarul nr. 2 la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
 Judecător NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului
 RĂSVAN POPESCU

PDF - 67.3 ko
Declarație de presă a președintelui CNA

PDF - 43.5 ko
Declarație de presă a președintelui CSM