Protocol de colaborare între C.N.A. şi A.N.P.D.C.

14.05.2009


envoyer l'article par mail title=

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Având în vedere :

• prevederile art. 10 alin. (3) lit. e), alin. (5) si (6) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare
• prevederile art. 22 alin. (5) şi art.100 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare

Între

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), cu sediul în Bucureşti, Bd. Libertăţi, nr. 14, sector 5, reprezentat prin domnul Răsvan POPESCU, Preşedinte

şi

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Magheru, nr. 7, sector 1, reprezentată prin doamna Ileana SAVU, Secretar de stat

a intervenit prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE

CAP. I - OBIECTIVE

1. Asigurarea unei colaborări active în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, prin facilitarea schimbului de date şi informaţii şi soluţionarea cât mai eficientă a cazurilor de încălcare a legislaţiei în domeniu.
2. Îmbunătăţirea monitorizării modului în care se asigură în programele audiovizuale protecţia drepturilor copilului, în special protejarea imaginii publice a copilului şi a vieţii sale intime, precum şi a oricăror forme de abuz şi de exploatare.
3. Creşterea nivelului de protecţie a copilului împotriva violenţei din programele audiovizuale.
4. Îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

CAP. II – DIRECŢII PRINCIPALE DE COLABORARE

1. CNA va analiza în şedinţă publică orice solicitare a ANPDC referitoare la posibile cazuri de încălcare a drepturilor copilului în emisiunile audiovizuale şi se va pronunţa în conformitate cu competenţele ce îi revin.
2. Soluţia adoptată în şedinţa prevăzută la punctul 1 va fi comunicată ANPDC, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării.
3. ANPDC va analiza imediat orice sesizare transmisă de CNA în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Legea 504/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi va proceda în conformitate cu competenţele care îi revin, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
4. In situaţia în care CNA va solicita ANPDC un punct de vedere în legătură cu posibila încălcare în cadrul unei emisiuni audiovizuale a dispoziţiilor Legii nr. 272/2004, ANPDC va analiza cazul semnalat şi va transmite CNA punctul său de vedere, în maximum 15 zile de la data solicitării.
5. ANPDC şi CNA vor desemna, în maxim 5 zile de la semnarea prezentului protocol de colaborare, câte o persoană responsabilă pentru asigurarea respectării obligaţiilor asumate prin protocol şi în cadrul termenelor prevăzute.
6. Părţile se vor consulta reciproc în legătură cu orice proiect de act normativ referitor la respectarea drepturilor copilului în programele audiovizuale.

CAP. III – DURATA PROTOCOLULUI

1. Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi va fi valabil pe o perioadă de un an.
2. Perioada de valabilitate a protocolului de colaborare se consideră prelungită automat cu încă un an, dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte părţi cererea sa de încetare a valabilităţii protocolului, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

CAP. IV – DISPOZIŢII FINALE

1. Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat şi completat, cu acordul scris al părţilor semnatare.
2. Părţile vor soluţiona pe cale amiabilă eventuale litigii în legătură cu punerea în aplicare a prezentului protocol.

Încheiat la Bucureşti, astăzi, 14.05.2009, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Preşedinte

Răsvan POPESCU

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Secretar de stat

Ileana SAVU