Decizia nr. 988 din 22.11.2009

22.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ZONAL MEDIA SA,
cu sediul în Târgu Jiu, Str. Traian nr. 5, jud. Gorj

pentru postul de televiziune GORJ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, promovare şi de dezbatere electorală, difuzate de postul GORJ TV în perioada 23 octombrie - 21 noiembrie 2009, ora 07.00, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune GORJ TV aparţine S.C. ZONAL MEDIA SA (licenţă audiovizuală nr. TV 402.2/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1294.0/29.05.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Art. 5 alin. (3) din Codul audiovizualului prevede că materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada campaniei electorale, postul GORJ TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul GORJ TV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora a fost promovat cu preponderenţă, unul din candidaţii pentru alegerea Preşedintelui României, respectiv dl. Traian Băsescu, în raport cu ceilalţi 11 candidaţi.

Potrivit datelor menţionate în Procesul-verbal din 20 noiembrie 2009 prezentat Consiliului de radiodifuzor, postul GORJ TV pentru care deţine licenţă audiovizuală a difuzat, pe întreaga perioadă a campaniei electorale, mitingurile organizate de dl. Traian Băsescu în diferite oraşe ale ţării : Craiova, Piteşti, Buzău, Cluj şi Sibiu, fără ca transmisiuni ale unor manifestări similare organizate de alţi candidaţi să fie transmise. În aceste condiţii, aşa cum însuşi radiodifuzorul recunoaşte, s-a creat un dezechilibru în privinţa promovării electorale, în favoarea d-lui Traian Băsescu.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

De asemenea, Consiliul a mai constatat că, în ziua de 16 noiembrie 2009, postul GORJ TV a preluat de la postul NAŢIONAL TV şi a difuzat emisiunea « Cursa electorală », la care a participat dl. Traian Băsescu. Această emisiune a fost transmisă cu încălcarea dispoziţiilor alin. (3) al art. 5 din Decizia nr. 853/2009, întrucât ea nu făcea parte din categoria emisiunilor de promovare electorală anunţate de postul GORJ TV a fi difuzate pe perioada campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României. Or, norma invocată prevede că materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ZONAL MEDIA SA pentru postul de televiziune GORJ TV.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune GORJ TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 23 octombrie - 21 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, a fost promovat cu preponderenţă domnul Traian Băsescu, în raport cu ceilalţi 11 candidaţi. De asemenea, în ziua de 16 noiembrie 2009, postul a difuzat o emisiune de promovare electorală a d-lui Traian Băsescu în afara emisiunilor cu acest caracter anunţate a fi difuzate pe perioada campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, fapt ce contravine prevederilor art. 5 din Decizia nr. 853/2009."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.