Decizia nr. 911 din 07.09.2010

07.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. UNICORN PRODUCTIONS S.R.L.,
cu sediul în localitatea MOGOŞOAIA, str. Plantelor nr. 3, jud. Ilfov

pentru postul de televiziune COSMOS TV
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Şerban Vodă nr. 213-214, sector 4

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA sub nr. 10104/27.07.2010 prin care radiodifuzorul S.C. UNICORN PRODUCTIONS S.R.L. a solicitat prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a documentelor care să ateste modificarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru postul COSMOS TV.

Radiodifuzorul S.C. UNICORN PRODUCTIONS S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. S-TV 151/15.06.2006 şi decizia de autorizare nr. 1230.0/18.01.2007 pentru postul de televiziune COSMOS TV.

În fapt, la data de 24 martie 2009, prin adresele înregistrate la CNA cu nr. 4497 şi 4498, radiodifuzorul a notificat Consiliului deschiderea unui punct de lucru temporar în care va funcţiona provizoriu postul de televiziune COSMOS TV.

În cursul anului 2009, prin adrese succesive, Consiliul i-a comunicat radiodifuzorului că are obligaţia de a solicita autorizarea noului amplasament, astfel cum prevedeau dispoziţiile Deciziei nr. 403/2005, în vigoare la acea dată.

Astfel, prin adresa nr. 4671/26.03.2009, Consiliul a solicitat radiodifuzorului să îi comunice structura serviciului de programe pentru un interval de o săptămână, precum şi documente cu privire la reautorizarea serviciului media audiovizual, însoţite de o cerere referitoare la funcţionarea provizorie a postului COSMOS TV în alt amplasament decât cel pentru care i s-a eliberat iniţial, decizia de autorizare audiovizuală.

La data de 10 aprilie 2009, prin adresa nr. 158 (înregistrată la CNA cu nr. 5538), radiodifuzorul a transmis Consiliului structura serviciului de programe, precum şi cererea de solicitare a funcţionării provizorie a postului COSMOS TV, pentru o perioadă de 4 luni din noul amplasament.

Prin adresa de răspuns nr. 5839/15.04.2009, CNA a comunicat radiodifuzorului că nu respectă dispoziţiile legale cu privire la modificarea deciziei de autorizare, sens în care i-a solicitat să depună dosarul de autorizare pentru noul amplasament, cu obligaţia de a comunica pentru ce perioadă provizorie va funcţiona postul COSMOS TV potrivit structurii serviciului de programe comunicat, având în vedere faptul că, la momentul respectiv, postul funcţiona cu un serviciu de programe pe tematică muzicală, iar licenţa audiovizuală a fost acordată pentru un post cu o structură de programe generalistă.

La data de 27.05.2009, prin adresa nr. 169, radiodifuzorul a solicitat autorizare provizorie în locaţia din Calea Floreasca nr. 111-113, pe o durată de 3 luni, fără a depune documentaţie în acest sens, anexând structura de servicii de programe valabilă pentru perioada 01.04-30.06.2009.

Prin adresa de răspuns nr. 8491/29.05.2009, Consiliul a reiterat aceleaşi aspecte cu privire la respectarea condiţiilor de autorizare a studioului pentru noul amplasament în care funcţiona postul de televiziune COSMOS TV, comunicându-i radiodifuzorului că acest lucru urmează să se facă potrivit dispoziţiilor Deciziei nr. 403/2005.

La începutul anului 2010, prin adresa CNA nr. 530/15.01.2010, Consiliul a solicitat radiodifuzorului să-i comunice situaţia funcţionării postului COSMOS TV.

Urmare adresei menţionate, radiodifuzorul a comunicat Consiliului că întâmpină dificultăţi în deschiderea punctului de lucru (adresa nr. 5, înregistrată la CNA cu nr. 618/18.01.2010).

C.N.A. a transmis radiodifuzorului, prin adresa nr. 885/22.01.2010, că deschiderea punctului de lucru nu are nicio legătură cu autorizarea noilor spaţii redacţionale şi de producţie pentru serviciul de programe de televiziune cu denumirea COSMOS TV şi că radiodifuzorul trebuie să respecte procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 403/2005.

La data de 13 iulie 2010, prin adresa CNA nr. 9527, Consiliul a solicitat radiodifuzorului S.C. UNICORN PRODUCTIONS S.R.L. informaţii cu privire la situaţia serviciului de programe COSMOS TV, ţinând cont de faptul că, la data de 24.03.2009, a comunicat Consiliului că a deschis un punct de lucru temporar, în care va funcţiona provizoriu postul de televiziune, fără însă a solicita autorizarea acestuia.

În şedinţa publică din 07 septembrie 2010, Consiliul a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA cu nr. 10104/27.07.2010, prin care radiodifuzorul a solicitat amânarea discuţiei cu privire la situaţia serviciului de programe COSMOS TV, pe motiv că administratorul societăţii se află în spital şi nu poate răspunde la solicitările Consiliului.

Prin adresa transmisă, radiodifuzorul a solicitat şi prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a documentelor care să ateste modificarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru postul COSMOS TV.

Analizând situaţia serviciului de programe COSMOS TV, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât postul de televiziune COSMOS TV funcţionează într-un amplasament neautorizat, fără a deţine decizie de autorizare audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

De asemenea, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat procedura de modificare a deciziei de autorizare audiovizuală, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 12 şi 13 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori (act normativ care a înlocuit Decizia nr. 403/2005).

Conform dispoziţiilor invocate :

- art. 12 (1) Difuzarea serviciului de programe audiovizuale poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală şi în condiţiile stabilite în licenţa audiovizuală.

(2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite Consiliului Naţional al Audiovizualului eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexă, în următoarele condiţii :
a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;
b) cu cel puţin 15 zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.

(3) În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).

- art. 13 (1) Titularul licenţei audiovizuale va prezenta spre avizare la Serviciul licenţe autorizări al Consiliului Naţional al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va conţine, în funcţie de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente :
a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexă ;
b) autorizaţia tehnică de funcţionare a staţiei de emisie/aviz de retransmisie, în original şi în copie ;
c) licenţa de emisie, în original şi în copie, în cazul difuzării pe cale radioelectrică, sau licenţa de utilizare a frecvenţelor cu includerea serviciului de programe în grupul de utilizatori, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice ;
d) contractul privind condiţiile de difuzare, încheiat cu furnizorul autorizat de reţele de comunicaţii electronice, în copie autentificată, dacă difuzarea nu este asigurată direct de către radiodifuzor ;
e) lista echipamentelor şi schiţa spaţiilor redacţionale şi de producţie ;
f) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate pentru spaţiile destinate realizării serviciului de programe ;
g) lista persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi a celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon şi adresa la care pot fi contactate.

(2) Dosarul avizat va fi înregistrat la Serviciul secretariat şi registratură al Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. UNICORN PRODUCTIONS S.R.L. pentru postul COSMOS TV şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.