Decizia nr. 743 din 09.07.2009

09.07.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea Memoriului formulat de S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu privire la sancţiunea aplicată de C.N.A. prin Decizia nr. 707/25.06.2009

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
BUCUREŞTI, B-dul Timişoara nr. 26Z,
Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01,
corp A, etaj 6, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Memoriul înregistrat la C.N.A. sub nr. 10290/06.07.2009, prin care S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a solicitat diminuarea cuantumului amenzii în sumă de 100.000 lei aplicată de C.N.A. prin Decizia nr. 707/25.06.2009.

Consiliul a audiat pe reprezentanţii societăţii prezenţi la această şedinţă, reprezentanţi care au solicitat reanalizarea deciziei în discuţie, în sensul diminuării cuantumului amenzii în sumă de 100.000 lei, întrucât temeiul legal nu ar fi fost în mod corect interpretat de membrii C.N.A.

Astfel, reprezentanţii S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. au apreciat, în principal, că prevederile legislaţiei audiovizuale care au constituit temei al sancţiunii instituie o restricţie cu privire la difuzarea programelor audiovizuale cu conţinut pornografic, iar nu o interdicţie.

Membrii Consiliului au analizat conţinutul Memoriului şi au reţinut punctul de vedere exprimat de reprezentanţii societăţii cu privire la Decizia nr. 707/25.06.2009, concluzionând că acest act administrativ a fost emis cu aplicarea corectă a legislaţiei audiovizuale.

Consiliul a avut în vedere următoarele aspecte :

- temeiul juridic al aplicării sancţiunii a fost art. 23 alin. (1) raportat la art. 18 alin. (1) lit. f). din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual este actul normativ dat în aplicarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În consecinţă, art. 23 din Codul audiovizualului a fost dat în aplicarea art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului, articol care interzice difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, a programelor care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată.

Art. 23 din Codul audiovizualului prevede, la rândul lui, că producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. f) (respectiv producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani : filme şi emisiuni pornografice al căror scop principal este prezentarea în detaliu a actului sexual, a modalităţilor de satisfacere a dorinţelor sexuale sau emisiuni audiovizuale în care se prezintă un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare) nu vor fi difuzate sau retransmise de radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia României.

Încălcarea dispoziţiilor art. 23 din Codul audiovizualului este prevăzută la art. 162 alin. (1) din acest act normativ, care prevede că nerespectarea acestui articol se sancţionează conform art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Potrivit art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, această faptă se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei.

- temeiul juridic al aplicării sancţiunii instituie, după cum am prezentat şi anterior, o interdicţie în privinţa posibilităţii difuzării de emisiuni pornografice, iar nu o restricţie, aşa cum, în mod eronat este prezentat în Memoriul petentei, Memoriu care nu face nicio referire la prevederile din Legea audiovizualului pe care le-am invocat.

Interdicţia impusă radiodifuzorilor de normele de reglementare din domeniul audiovizualului, norme armonizate cu legislaţia europeană, are ca scop principal protejarea principiului interesului superior al copiilor şi al adolescenţilor, în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora.

- cu privire la individualizarea sancţiunii, Consiliul a avut în vedere dispoziţiile alin. (4) al art. 90 din Legea audiovizualului, precum şi pe cele ale alin. (3) al art. 162 din Codul audiovizualului, care enumeră unele dintre aspectele de care Consiliul poate ţine cont la aplicarea unei sancţiuni.

Sub acest aspect, Consiliul a avut în vedere gravitatea faptei, efectele acesteia, precum şi sancţiunile primite anterior de radiodifuzor. Cu privire la sancţiunile primite anterior de radiodifuzor, menţionăm că C.N.A. a emis, în perioada iunie 2008 - iunie 2009, trei decizii de sancţionare cu somaţie publică de intrare în legalitate a postului de televiziune KANAL D, precum şi trei deciziii de amendare a acestuia, în sumă totală de 25.000 lei, pentru încălcarea prevederilor din legislaţia audiovizuală referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Având în vedere aceste argumente şi în raport de faptele constatate şi consemnate în raportul întocmit de Direcţia Monitorizare din cadrul C.N.A., Consiliul a considerat că sancţiunea a fost corect aplicată, motivele invocate în Memoriul depus, precum şi cele prezentate în şedinţă de reprezentanţii petentei nefiind de natură să modifice decizia iniţială a Consiliului.

Faţă de aceste considerente, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul a respins Memoriul formulat de S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu privire la sancţiunea aplicată de C.N.A. prin Decizia nr. 707/25.06.2009, ca neîntemeiat.