Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012 privind principii și reguli de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale


envoyer l'article par mail title=

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 742/02.11.2012.

PDF - 243.5 ko
Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012
privind principii și reguli de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale

PDF - 195.7 ko
Anexa 1
la Decizia CNA nr. 738/2012

Word - 87 ko
Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012
privind principii și reguli de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale

Word - 36 ko
Anexa 1
la Decizia CNA nr. 738/2012


Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,
conform dispoziţiilor art. 2, art. 7 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. e), art. 29, art. 31 - 33, 37, 38, 38^1 şi 38^2, art. 50 lit. h^3) şi h^4), art. 51 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi ale art. 26^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adoptă următoarea :

DECIZIE

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi care înaintează propuneri de candidatură, denumiţi în continuare competitori electorali, începe în ziua de 9 noiembrie 2012, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 8 decembrie 2012, ora 7,00.
(2) Campania electorală reflectată prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, publice şi private, denumită în continuare campanie, se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului, ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare, denumită în continuare Codul audiovizualului, precum şi ale prezentei decizii.
Art. 2. - Campania trebuie să servească următoarelor interese generale :
a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză ;
b) ale competitorilor electorali de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale.
Art. 3. - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

CAPITOLUL II
Proceduri preliminare

Art. 4. - Competitorii electorali au acces gratuit la posturile publice de radio şi de televiziune în condiţiile art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. - (1) Posturile de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, care vor reflecta campania electorală au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în ziua de 8 noiembrie 2012, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2) La posturile private de radio şi televiziune cu acoperire națională timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile publice cu acoperire națională.
(3) La posturile locale și regionale de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, timpii de antenă oferiți competitorilor electorali vor fi proporţionali cu numărul de candidaturi rămase definitive în aria geografică acoperită de postul respectiv, potrivit datelor comunicate public de către birourile electorale de circumscripție din respectiva arie de acoperire.
(4) Tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, vor fi făcute publice și vor fi aceleași pentru toți competitorii.
(5) În situaţiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul, în condițiile Legii nr. 35/2008.

CAPITOLUL III
Emisiuni electorale

Art. 6. - (1) Pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni :
a) de promovare electorală - în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordaţi fiecărui competitor electoral ; la posturile private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, accesul, contra cost, al competitorilor electorali va respecta condiţiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare ;
b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor sau, după caz, a reprezentanţilor competitorilor electorali ; accesul candidaților și al reprezentanţilor competitorilor electorali la emisiunile de dezbatere electorală este gratuit.
(2) Emisiunile dedicate campaniei electorale prevăzute la alin. (1) lit.a) vor fi marcate pe toată durata emisiunii cu sintagma “publicitate electorală”, iar cele de la alin. (1) lit. b) vor fi marcate cu sintagma „dezbatere electorală” .
(3) Radiodifuzorii nu trebuie să creeze confuzie, prin format sau prezentator, între emisiunile de promovare electorală şi cele de dezbateri ale postului, inclusiv de dezbateri electorale.
(4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat, susţinător sau reprezentant al candidatului.
Art. 7. - (1) În perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile prevăzute la art. 6.
(2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.
Art. 8. - (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.
(2) În cadrul emisiunilor informative pot fi prezentate informații privind sistemul electoral, calendarul campaniei electorale și tehnica votării.
(3) În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanți ai competitorilor electorali.
(4) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.
Art. 9. - (1) În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.
(2) În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să se asigure că invitaţii respectă următoarele obligaţii :
a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor ;
b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine și la respectarea vieţii sale private, sau să aducă atingere moralei publice ;
c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali ;
d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.
Art. 10. - Moderatorii emisiunilor au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ;
b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii de dezbateri electorale, oferind, fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale ;
c) să formuleze întrebările fără a fi tendenţiosi sau părtinitori şi să manifeste un comportament civilizat în relaţia cu participanții la dezbateri ;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite ;
e) să solicite, în mod convingător, dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi ;
f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul și, după caz, producătorul emisiunii pot decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.
Art. 11. - (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală și de dezbateri electorale, cu respectarea cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute la art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Codului audiovizualului.
(2) Pentru difuzarea spoturilor publicitare electorale radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să asigure candidaţilor şi competitorilor electorali condiţii egale de acces şi de tarifare pe unitatea de timp.
(3) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de către candidații și competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat.
(4) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii de promovare electorală, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.
(5) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe :
a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor ;
b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice ;
c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.
(6) În cazul emisiunilor de promovare electorală ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.
Art. 12. - (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 38^1 şi 38^2 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.
Art. 13. - (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.
(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică și la rectificare :
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris ; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării ;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată ; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului ;
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării ; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării ;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală.
Art. 14. - Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la încheierea votării, este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.
Art. 15. - Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise :
a) difuzarea de spoturi de publicitate electorală ;
b) invitarea sau prezentarea candidaţilor și/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (4) ;
c) comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali.
Art. 16. - În ziua votării sunt interzise activităţile prevăzute la art. 15, precum şi următoarele activităţi :
a) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării ;
b) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării
c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 17. - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 6 şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.
(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cererea acestuia.
Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului, precum şi ale art. 50 şi 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele

Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan POPESCU