Decizia nr. 671 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS MEDIA S.R.L.
ALBA IULIA, Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 10, jud. ALBA
CUI R 18517850

pentru postul de radio ARDELEANUL FM ALBA IULIA, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68 bl. M6, jud. ALBA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbateri electorale difuzate în perioada 08 mai - 06 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European de postul de radio ARDELEANUL FM. 

Postul de radio ARDELEANUL FM aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 705.1/24.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1328.0/02.10.2007).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3, art. 5 alin. (4) şi art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

- art. 3 - "Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.« _ - art. 5 alin. (4) - »Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.« _ - art. 8 alin. (1) - »În cadrul emisiunilor informative, se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.”

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că în perioada menţionată postul ARDELEANUL FM a transmis, în cadrul emisiunilor de ştiri, numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, în proporţie de 77,36%, respectiv 12:25 minute, a reprezentanţilor PD-L, în proporţie de 12,25%, respectiv 1:58 minute şi a reprezentanţilor PSD+PC, în proporţie de 10,38%, respectiv 1:40 minute, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalţi competitori electorali nu a fost reflectată deloc.

Din compararea acestor date referitoare la timpul alocat competitorilor electorali, reiese faptul că reprezentanţii PNL au beneficiat de un spaţiu de antenă cu mult mai mare decât al altor competitori la alegerile pentru Parlamentul European, care fie au beneficiat de o prezentare cu mult mai redusă, fie nu au fost deloc prezentaţi în emisiunile de ştiri.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile art 8 alin. (1) al Deciziei C.N.A. nr. 391/2009, conform cărora difuzarea ştirilor privind campania electorală trebuie să respecte principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, au fost prezenţi numai reprezentanţi ai PNL, timp de aproximativ 6 ore, respectiv 88,66% şi cei ai PSD+PC, timp deaproximativ 46 de minute, respectiv 11,34%, în timp ce alţi competitori electorali nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

De asemenea, în aceste condiţii, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând ştiri şi dezabteri electorale cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a fost atenţionat printr-o scrisoare.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEWS MEDIA S.R.L - pentru postul ARDELEANUL FM.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, S.C. NEWS MEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio ARDELEANUL FM cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri electorale, difuzate în perioada 08 mai - 06 iunie 2009, activitatea competitorilor electorali nu a fost reflectată în mod echitabil şi echilibrat.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, au fost prezenţi numai reprezentanţi ai PNL, timp de aproximativ 6 ore, respectiv 88,66% şi cei ai PSD+PC, timp de aproximativ 46 de minute, respectiv 11,34%, în timp ce alţi competitori electorali nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală.

În emisiunile de ştiri, postul ARDELEANUL FM a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, în proporţie de 77,36%, respectiv 12:25 minute, a reprezentanţilor PD-L, în proporţie de 12,25%, respectiv 1:58 minute şi a reprezentanţilor PSD+PC, în proporţie de 10,38%, respectiv 1:40 minute, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalţi competitori electorali nu a fost reflectată deloc.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.