Decizia nr. 669 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 lei a S.C. DEŞTEPTAREA S.A.
cu sediul în BACĂU, Str. Vasile Alecsandri nr. 41, jud. Bacău, CUI 944300

pentru postul TV BACĂU
str. Vasile Alecsandri nr.41, BACĂU, jud. Bacău
Clădirea General Proiect

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile ştiri şi de dezbatere difuzate în perioada 1 - 6 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul TV BACĂU.

Postul de televiziune TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. DEŞTEPTAREA S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV 181.2/21.09.1999, decizia de autorizare nr. 441.0/26.06.2001 şi reautorizare nr. 441.1-1 /12.09.2002).

În urma analizării raportului de inspecţie, Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3, art. 5 alin. (4) şi art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

- art. 3 - "Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.« _ - art. 5 alin. (4) - »Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.« - art. 8 alin. (1) - »În cadrul emisiunilor informative, se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.”

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul TV BACĂU a transmis, în cadrul emisiunilor de ştiri, numai informaţii despre activităţile de campanie electorală ale reprezentanţilor PNL, timp de 9 minute, despre despre cei ai PD-L, timp de 1 minut şi 10 secunde, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR, PRM şi PNŢCD şi a celorlalţi competitori electorali nu a fost reflectată deloc.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile art 8 alin. (1) al Deciziei C.N.A. nr. 391/2009, conform cărora difuzarea ştirilor privind campania electorală trebuie să respecte principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, au fost prezenţi numai reprezentanţii PD-L, timp de 2 ore şi cei ai PSD+PC şi PNL, timp de câte 1 oră, în timp ce reprezentanţii UDMR, PRM şi PNŢCD şi alţi competitori electorali nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

Au fost încălcate, de asemenea, şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând ştiri şi dezbateri electorale cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a fost atenţionat printr-o scrisoare şi a fost sancţionat cu o somaţie publică.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiile art. 3, ale art. 5 alin. (4) şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

În temeiul prevederilor art. 21 din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A., având licenţa audiovizuală nr. TV 181.2/21.09.1999 şi decizia de autorizare nr. 441.0/26.06.2001 şi reautorizare nr. 441.1-1 /12.09.2002 pentru postul TV BACĂU, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3, ale art. 5 alin. (4) şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către,

S.C. DEŞTEPTAREA S.A.
cu sediul în BACĂU, Str. Vasile Alecsandri nr. 41, jud. Bacău, CUI 944300

pentru postul TV BACĂU
str. Vasile Alecsandri nr.41, BACĂU, jud. Bacău
Clădirea General Proiect

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 669/11.06.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. DEŞTEPTAREA S.A. pentru postul de televiziune TV BACĂU şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV DEŞTEPTAREA S.A. cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în perioada 1 - 6 iunie 2009, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri electorale nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, reprezentanţii PD-L au fost prezenţi timp de 2 ore, cei ai PSD+PC şi PNL, timp de câte 1 oră, în timp ce alţi competitori electorali nu au participat la nicio emisiune de dezbatere electorală.

În emisiunile de ştiri, postul TV BACĂU a difuzat informaţii despre activităţile de campanie electorală ale reprezentanţilor PNL, timp de 9 minute, despre cei ai PD-L, timp de 1 minut, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR, PRM şi PNŢCD şi a celorlalţi competitori electorali nu a fost reflectată deloc.

Potrivit regulilor de desfăşurare a campaniei electorale radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea echitabilă şi echilibrată a campaniei, oferind tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.