Decizia nr. 658 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 5.000 lei a S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sector 1 CUI 128400444

pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbatere electorală, difuzate în perioada 1 – 6 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor art. 3 din actul normativ invocat :

„Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru – prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

Art. 5 alin. (4) : „Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul B1 TV, reprezentanţii PD-L au beneficiat de 11 participări, cei ai partidelor şi candidaţilor independenţi neparlamentari de 8 participări, iar cei ai PSD+PC şi PNL au avut câte o participare, în timp ce reprezentanţii UDMR nu au fost prezenţi niciodată.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii şi echilibrului reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie prezenţi în mod echilibrat în emisiuni de dezbatere electorală, pentru că numai în acest fel publicul poate cunoaşte progamele politice ale acestora şi activităţile de campanie electorală, putând vota în cunoştinţă de cauză.

Mai mult, potrivit prevederilor art. 5 din actul normativ invocat, competitorii trebuie să beneficieze, în special în cadrul emisiunilor de dezbatere, de un timp de antenă egal, astfel încât să se asigure echilibrul şi echitatea necesare unei campanii corecte.

Instituirea acestei obligaţii în sarcina radiodifuzorilor are în vedere tratarea în mod obiectiv şi echilibrat a tuturor competitorilor electorali, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a mai fost sancţionat cu o somaţie şi două amenzi, în cuantum total de 5.000 lei.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

În temeiul prevederilor art. 21 din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 pentru postul B1 TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către,

S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sector 1 CUI 128400444

pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 658/11.06.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în perioada 1 - 6 iunie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel, deşi pentru fapte similare postul a fost sancţionat anterior cu o somaţie şi două amenzi, totuşi, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală din perioada menţionată, reprezentanţii PD-L au avut un număr de 11 participări, cei ai PNT, PFC, PRM şi candidaţii independenţi au avut 8 participări, iar cei ai PSD-PC şi PNL câte o participare, în timp ce reprezentanţii UDMR nu au avut nicio participare.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.