Decizia nr. 657 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de dezbatere electorală, difuzate în perioada 01-06.06.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (având licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- „art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

- art. 5 alin. (4) - Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate de postul OTV, reprezentanţii competitorilor neparlamentari, respectiv cei ai PNŢ-CD, PFC, PRM şi candidaţii independenţi au beneficiat de un număr de 4 participări, reprezentanţii PD-L, PNL şi ai PSD+PC de câte o participare, în timp ce reprezentanţii UDMR nu au beneficiat de nicio participare.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 391/2009, deoarece reprezentanţii competitorilor neparlamentari au beneficiat de un spaţiu de antenă mai mare decât cel acordat altor competitori la alegerile pentru Parlamentul European, fapt de natură a crea o disproporţie evidentă între timpii de antenă acordaţi acestora.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Numai în acest fel, publicul va putea vota în cunoştinţă de cauză.

Mai mult, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din actul normativ invocat, timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali se repartizează în mod egal.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada monitorizată anterior celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a mai fost sancţionat cu o somaţie şi 2 amenzi, în cuantum total de 7.500 lei.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 7.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată. În temeiul prevederilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, sector 1, str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 657/11.06.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 7.500 lei, întrucât, în perioada 01 - 06 iunie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel, deşi pentru fapte similare postul a fost sancţionat anterior cu o somaţie şi două amenzi, în emisiunile de dezbatere electorală din perioada menţionată, reprezentanţii competitorilor neparlamentari, respectiv cei ai PNŢ-CD, PFC, PRM şi candidaţii independenţi au beneficiat de un număr de 4 participări, reprezentanţii PD-L, PNL şi cei ai PSD+PC de câte o participare fiecare, în timp ce reprezentanţii UDMR nu au beneficiat de nicio participare.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.