Decizia nr. 655 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbatere electorală, difuzate în perioada 01 - 06 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a competitorilor electorali pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea « Sinteza zilei » - Ediţie specială difuzată în 07 iunie 2009 de postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbatere electorală, difuzate în perioada 01 - 06 iunie 2009, activitatea de campanie electorală a competitorilor electorali pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3, art. 5 alin. (4) şi art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

- art. 3 - "Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.« _ - art. 5 alin. (4) - »Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.« _ - art. 8 alin. (1) - »În cadrul emisiunilor informative, se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, în cadrul emisiunilor de ştiri, cu o durată însumată totală de 5071 de secunde, au fost prezenţi reprezentanţii PSD+PC, timp de 2021 secunde, cei ai PNL cu o durată de 1749 secunde, cei ai PD-L timp de 1172 secunde şi competitorii neparlamentari (PNT, PFC, PRM şi candidaţi independenţi) cu o durată de 129 secunde, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR nu a fost reflectată deloc.

Din compararea acestor date referitoare la timpul alocat competitorilor electorali, reiese, pe de o parte, faptul că reprezentanţii PSD+PC şi cei ai PNL au beneficiat de un spaţiu de antenă mai mare decât cel acordat altor competitori la alegerile pentru Parlamentul European, cum ar fi reprezentanţii PD-L. Pe de altă parte, timpii de antenă acordaţi acestor trei competitori electorali au fost cu mult mai mari decât cei acordaţi altor competitori electorali, cum ar fi cei neparlamentari (PNT, PFC, PRM şi candidaţi independenţi). De asemenea, activitatea de campanie electorală a UDMR nu a fost reflectată deloc.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile art. 8 alin. (1) al Deciziei C.N.A. nr. 391/2009, conform cărora difuzarea ştirilor privind campania electorală trebuie să respecte principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală au fost prezenţi reprezentanţii PD-L cu un număr de 26 participări, reprezentanţii PSD+PC, cu un număr de 25 participări, reprezentanţii PNL cu un număr de 29 participări, în timp ce competitorii neparlamentari (PNT, PFC, PRM şi candidaţi independenţi) şi reprezentanţii UDMR au avut o participare.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009, dispoziţii care prevăd că radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

Aceste principii presupun ca toţi competitorii electorali să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi poată prezenta programul, în scopul informării electoratului.

De asemenea, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, normă care instituie regula potrivit căreia timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Scopul acesteia este ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi în mod echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale. Un astfel de demers dă posibilitatea publicului telespectator să beneficieze de informaţiile necesare pentru a vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând ştiri şi dezabteri electorale cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a fost sancţionat cu 2 somaţii publice şi o amendă în cuantum de 2.500 lei.

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea « Sinteza zilei » - Ediţie specială difuzată de postul de televiziune ANTENA 3 în ziua de 07 iunie 2009, ziua votării, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 87 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 171 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi ale art. 16 alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European .

Potrivit art. 87 din Codul audiovizualului : “Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea orei anunţate de începere a emisiunii/programului, în special a emisiunilor informative ; fac excepţie situaţiile de forţă majoră.”

De asemenea, art. 171 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European stipulează interzicerea prezentării sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării. În acelaşi sens, art. 16 alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 prevede că, începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor, se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

În fapt, în ziua de 07 iunie 2009, ziua votării, în cadrul emisiunii „Ediţie specială Sinteza zilei” dedicată alegerii membrilor din România în Parlamentul European, au fost prezentate de către postul ANTENA 3 primele rezultate ale sondajelor la ieşirea de la urne (grafic şi voce, exit poll-ul C.C.S.B.) la ora 20.58.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a prezentat primele rezultate ale sondajelor la ieşirea de la urne, pentru alegerile europarlamentare înainte de ora închiderii votării, respectiv ora 21.00, oră de la care ar fi fost posibilă difuzarea unei astfel de informaţii.

Procedând astfel, postul ANTENA 3 a încălcat dispoziţiile art. 87 din Codul audiovizualului potrivit cărora, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea orei anunţate de începere a emisiunii/programului, în special a emisiunilor informative.

De asemenea, având în vedere contextul electoral în care a avut loc acest demers, nu au fost respectate nici prevederile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, prevederi care, pentru domeniul audiovizual, interzic o astfel de practică.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au considerat că postul de televiziune ANTENA 3, în încercarea de a furniza publicului telespectator primele rezultate ale scrutinului din 07 iunie 2009 şi pentru a obţine un rating mai mare în raport cu celelalte posturi de televiziune, nu a respectat prevederile invocate.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 7.500 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 21 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005) pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3, art. 5 alin. (4) şi art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, precum şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 87 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 171 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi ale art. 16 alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către

S.C. TV ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3- NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 655/11.06.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă în cuantum de 7.500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri şi de dezbatere electorală, difuzate în perioada 01 - 06 iunie 2009, candidaţii şi competitorii electorali nu au beneficiat de condiţii echitabile şi echilibrate.

De exemplu, candidaţii UDMR, PNŢ, PFC, PRM şi independenţi neparlamentari nu au fost prezenţi în nicio emisiune de ştiri, reprezentaţii PD-L au beneficiat de un timp redus de prezentare, în timp ce activităţile de campanie electorală a PSD+PC şi PNL au fost reflectate în emisiunile de ştiri într-o proporţie mult mai mare.

C.N.A. a constatat un dezechilibru similar şi în cazul emisiunilor de dezbateri, în cadrul cărora reprezentanţii PD-L au fost prezenţi cu un număr de 26 participări, reprezentanţii PSD+PC, cu un număr de 25 participări, reprezentanţii PNL cu un număr de 29 participări, în timp ce competitorii neparlamentari (PNT, PFC, PRM şi candidaţi independenţi) şi reprezentanţii UDMR au avut o participare.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului. Pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale pe perioada campaniei electorale, postul de televiziune ANTENA 3 a mai fost sancţionat cu 2 somaţii şi o amendă, în cuantum de 2.500 lei.

C.N.A. a constatat, de asemenea, că în 7 iunie 2009, ziua votării, emisiunea informativă de la ora 21.00 a început mai devreme decât ora programată, iar rezultatele exit-poll-lui CCSB au fost prezentate înainte de închiderea votării, încălcându-se, astfel, dispoziţiile legii electorale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.