Decizia nr. 654 din 11.06.2009

11.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1
C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, difuzate în perioada 01-06.06.2009, activitatea de campanie electorală a competitorilor electorali pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, de către postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.2/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.1-1/17.02.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3, ale art. 5 alin. (4), precum şi pe cele ale art. 8 alin. (1) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate :

- „art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

- art. 5 alin. (4) : Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.

- art. 8 alin. (1) : În cadrul emisiunilor informative se pot difuza ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi de informare corectă a publicului.”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 01-06.06.2009, postul REALITATEA TV a alocat intervenţiilor competitorilor electorali în cadrul emisiunilor de ştiri următorii timpi : PD-L : 1232 secunde, PSD+PC : 481 secunde, PNL : 1125 secunde, partide neparlamentare (PNŢ, PFC, PRM) şi candidaţi independenţi : 250 de secunde, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR nu a fost reflectată deloc.

Din situaţia prezentată în raportul de monitorizare, referitoare la timpul alocat competitorilor electorali, rezultă că reprezentanţii PD-L şi cei ai PNL au beneficiat de un spaţiu de antenă cu mult mai mare decât cel acordat altor competitori la alegerile pentru Parlamentul European, ceea ce a creat o disproporţie evidentă între timpii de antenă acordaţi acestora şi ai celorlaţi competitori electorali, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) al Deciziei 391/2009, conform cărora difuzarea ştirilor privind campania electorală trebuie să respecte principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii.

În aceeaşi perioadă, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, reprezentanţii PDL au beneficiat de 22 de apariţii, cei ai PSD+PC de 18 apariţii, reprezentanţii PNL de 20 de apariţii, iar cei ai UDMR de 2 apariţii, în timp ce competitorii electorali ai partidelor neparlamentare şi candidaţii independenţi care candidează pentru alegerea în Parlamentul European au beneficiat de 3 participări.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie prezenţi în mod echilibrat în emisiuni de dezbatere electorală, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, iar publicul să voteze în cunoştinţă de cauză şi să cunoască progamele politice şi activităţile de campanie electorală ale acestora.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Totodată, radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 5 alin. (4) din Decizia nr. 391/2009, potrivit cărora timpii de antenă se repartizează în mod egal competitorilor electorali.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în perioada de monitorizare anterioară celei ce face obiectul prezentei decizii, radiodifuzorul a procedat în mod similar, difuzând emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea aceloraşi prevederi, motiv pentru care a mai fost sancţionat cu o somaţie şi două amenzi, fiecare în cuantum de 2.500 lei.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3, art. 5 alin. (4) şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia CNA nr. 391/2009.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 21 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.2/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.1-1/17.02.2005 pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3, art. 5 alin. (4) şi ale art. 8 alin. (1) din Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.


Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 BUCUREŞTI
C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 654/11.06.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în perioada 01-06.06.2009, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri electorale nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a competitorilor electorali la alegerile pentru Parlamentul European.

Astfel, deşi pentru fapte similare postul a fost sancţionat anterior cu o somaţie şi două amenzi, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală din perioada menţionată, reprezentanţii PD-L au avut un număr de 22 participări, cei ai PSD+PC, un număr de 18 participări, reprezentanţii PNL, un număr de 20 de participări, cei ai altor competitori electorali, un număr de 3 participări, în timp ce reprezentanţii UDMR au avut 2 participări.

De asemenea, în emisiunile de ştiri, postul REALITATEA TV a transmis informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PD-L, cu o durată de 1232 de secunde, PSD+PC cu o durată de 481 de secunde, PNL cu o durată de 1125 de secunde, iar a celorlalte partide neparlamentare şi a candidaţilor independenţi cu o durată de 250 de secunde, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR nu a fost reflectată deloc.

Potrivit prevederilor legale privind desfăşurarea campaniei electorale, radiodifuzorii au avut obligaţia să asigure reflectarea obiectivă şi echidistantă a campaniei, oferind în mod echitabil şi echilibrat tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.