Decizia nr. 636 din 12.11.2013

13.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. Radio City FM Bucureşti S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 477/17.09.2013

 Către : S.C. Radio City FM Bucureşti SRL București, Calea Victoriei, nr. 155, tronson 6, bl. D1, et. 11, cam. 2-5, sect. 1, CUI RO 18571956 SCA Zamfirescu Racoți & Partners București, str. Plantelor, nr. 12, sect. 2 (domiciliu ales pentru comunicarea actelor)

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat plângerea prealabilă înregistrată la C.N.A. sub nr. 10811/14.10.2013, prin care S.C. Radio City FM Bucureşti SRL a solicitat admiterea acesteia și revocarea în parte a Deciziei nr. 477/17.09.2013 cu privire la scoaterea la concurs a frecvenței ce a aparținut acesteia, respectiv MHz 106,2 București, precum și cu privire la întreaga procedură de acordare a acestei licențe. Argumentația petentei în susținerea contestației constă în invocarea unor prejudicii materiale și de imagine, survenite în urma retragerii licenței audiovizuale, necuprinzând niciun motiv de fapt sau de drept al nelegalității deciziei contestate.
 În fapt, prin Decizia nr. 477/17.09.2013, a cărei revocare parţială se solicită, Consiliul Naţional al Audiovizualului a hotărât scoaterea la concurs a unui pachet de frecvenţe pentru difuzarea unor servicii de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, lista frecvenţelor şi caracteristicile tehnice asociate acestora fiind prevăzute în anexele nr. 1 (servicii de programe tematice) şi 2, care fac parte integrantă din respectiva decizie. Între aceste frecvenţe se numără şi cea la care petenta face referire, întrucât ea a fost titulara acestei licenţe până la data de 18.07.2013, dată la care licenţa a expirat prin împlinirea termenului pentru care fusese acordată.

 Solicitarea petentei a pornit, în fapt, de la aceea că, prin Decizia nr. 402/18.07.2013, Consiliul Naţional al Adiovizualului a decis respingerea cererii de prelungire a licenţei audiovizuale depuse de radiodifuzorul SC RADIO CITY FM BUCUREŞTI SRL, titular al licenţei audiovizuale nr. R068/22.07.1993, cu modificările ulterioare, pentru serviciul de programe CLICK FM din Bucureşti şi, în consecinţă, începând cu data de 18.07.2013, i-a fost retrasă licenţa audiovizuală ca urmare a expirării de drept a duratei de valabilitate a acesteia.

 Astfel, potrivit art. 55 alin. (3) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de Consiliu.
 Concluzionând, petenta solicită Consiliului să admită plângerea şi să revoce parţial Decizia nr. 477/19.09.2013 prin care frecvenţa pe care a deţinut-o a fost scoasă la concurs. În argumentarea cererii, petenta a invocat pretinsa nelegalitate a măsurii de scoatere la concurs a frecvenţei MHz 106,2 Bucureşti.

 Față de aceste aspect, s-a reținut că potrivit dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNA, membrii Consiliului au dreptul să solicite rediscutarea unei probleme sau a unei decizii după ce aceasta a fost adoptată, o singură dată şi pe baza unor argumente întemeiate.
 Potrivit dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, deciziile Consiliului se iau în şedinţă publică, într-un cvorum de cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 dintre aceştia.
 Faţă de situaţia de fapt şi de drept, având în vedere că valabilitatea licenţei a cărei prelungire se solicitase sub nr. 5334/07.05.2013 expirase la data de 22 mai 2013, în cadrul şedinţei Consiliului din 18 iunie 2013 s-a rediscutat solicitarea petentei şi s-a decis, cu 6 voturi pentru, prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a documentelor în vederea completării dosarului cu certificatul fiscal şi documentele juridice.
 Întrucât până la data la data de 18 iulie 2013 nu au fost depuse documentele prevăzute de lege pentru acordarea/modificarea licenţei audiovizuale, Consiliul a constatat că nu poate da curs solicitării de prelungire formulată de petentă. Astfel, deşi au fost acordate mai multe termene pentru completarea documentelor prevăzute de lege, acestea nu au fost depuse, situaţie în care Consiliul a decis, prin Decizia nr. 402/2013, respingerea cererii de prelungire a licenţei audiovizuale şi, în consecinţă, retragerea acesteia.

 În privinţa afirmaţiei potrivit căreia « este indicat să se evite continuarea unei proceduri bazate pe condiţii de aparenţă nelegale », precizăm faptul că Decizia nr. 477/17.09.2013 privind scoaterea la concurs a unui pachet de frecvenţe pentru difuzarea unor servicii de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră este un act administrativ care se bucură de prezumţia de autenticitate (în sensul că actul emană în mod real de la cine se afirmă că emană), de prezumţia de veridicitate (în sensul că actul reflectă în mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitentă) şi de prezumţia de legalitate (în sensul că actul a fost emis cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege).
 Referitor la solicitarea de revocare în parte a Deciziei nr. 477/17.09.2013, menţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, un act administrativ unilateral, poate fi supus controlului de legalitate al instanței de judecată, în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil.

 În acest moment, având în vedere că de la data emiterii Deciziei nr. 477/2013, respectiv 17.09.2013, și până la data depunerii plângerii prealabile, 14.10.2013, au fost depuse dosare de participare la concursul organizat în baza respective decizii, actul emis de CNA a intrat în circuitul civil, producând efecte juridice, situaţie în care autoritatea nu îl mai poate revoca.
 Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. Radio City FM Bucureşti SRL.