Decizia nr. 598 din 10.06.2010

10.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. GIORGIO CARM S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 504/11.05.2010

Către

S.C. GIORGIO CARM S.R.L.,
Bacău, Aleea Parcului nr. 26, bl. 26, sc. A, et. 4, ap. 18,
jud. Bacău, CUI 983431

pentru localitatea Gârlenii de sus, jud. Bacău

Întrunit în şedinţa publică din data de 10 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a repus în discuţie contestaţia formulată de S.C. GIORGIO CARM S.R.L., care a fost analizată, iniţial, în şedinţa publică din data de 1 iunie 2010.

Prin contestaţia formulată împotriva Deciziei CNA nr. 504/11.05.2010, prin care S.C. GIORGIO CARM S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederile art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, această societate solicită reanalizarea deciziei contestate şi, pe cale de consecinţă, revocarea acesteia.

În vederea soluţionării contestaţiei, Consiliul a dispus efectuarea unui control privind respectarea de către distribuitorul de servicii a dispoziţiilor mai sus amintite.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 2 iunie 2010, în localitatea Gârlenii de Sus din jud. Bacău, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. GIORGIO CARM S.R.L. programele PARTY TV şi UTV deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Analizând argumentele expuse în contestaţie, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei, pentru considerentele care urmează.

În susţinerea contestaţiei, distribuitorul de servicii nu a prezentat argumente juridice în combaterea situaţiei de fapt şi de drept reţinută în decizia de sancţionare, ci, recunoscând indirect săvărşirea faptei, invocă defecţiuni de ordin tehnic care au determinat încălcarea dispoziţiilor legale.

Membrii Consiliului au considerat că argumentele prezentate de contestatoare nu pot justifica încălcarea normelor legale din domeniul audiovizualului şi, în consecinţă, nu pot atrage revocarea deciziei de sancţionare.

Consiliul înţelege şi apreciază eforturile financiare şi umane depuse de distribuitorii de servicii de a implementa comunicarea prin toate formele sale în mediul rural, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale din domeniul audiovizualului şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de distribuitorii de servicii, indiferent de situaţia financiară a acestora.

Faţă de aceste argumente, membrii Consiliului consideră că decizia contestată reflectă corect situaţia de fapt şi de drept avută în vedere la data adoptării, decizia fiind emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.