Decizia nr. 591 din 11.10.2011

13.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A

cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5 C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă principiul „must carry” prevăzut de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma analizării situaţiei prezentate de Serviciul Inspecţie referitoare la retransmiterea postului GSP TV în reţelele de comunicaţii electronice deţinute de distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. în localităţile nominalizate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie, membrii Consiliului au constatat că acesta a încălcat prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (dispoziţii care reglementează principiul „must carry”).

Conform prevederilor invocate, „orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”. Membrii Consiliului au constatat că în localităţile enumerate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie, distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A. nu retransmite postul GSP TV, nici în sistem analogic, nici în sistem digital.

La data de 21 iulie 2011, Consiliul a făcut public, pe site-ul instituţiei, că postul de televiziune GSP TV a fost inclus, la poziţia 13, în lista programelor libere la retransmisie, fără condiţionări tehnice şi/sau financiare şi că, în funcţie de numărul de programe retransmise şi de posibilităţile tehnice, fiecare distribuitor de servicii are obligaţia de a include postul GSP TV în ofertele de servicii de programe pe care le retransmite, în condiţiile stabilite de art. 82 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Deciziei CNA nr. 12/2003, cu modificările ulterioare.

În şedinţa publică din 11 august 2011, în urma analizării situaţiei prezentate de Serviciul Inspecţie referitoare la includerea şi retransmiterea postului GSP TV în reţelele de comunicaţii electronice deţinute de către distribuitorii de servicii de programe, Consiliul a decis atenţionarea acestora, inclusiv a S.C. RCS & RDS S.A., cu privire la respectarea obligaţiei prevăzute la art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, prin adresa nr. 11742 din 16 august 2011, Consiliul a comunicat distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. că are obligaţia de a introduce programul GSP TV în structura ofertelor de servicii de programe, în condiţiile stabilite de art. 74 din Legea audiovizualului şi în conformitate cu dispoziţiile Deciziei nr. 12/2003 pivind eliberarea avizului de retransmisie, cu modificările ulterioare, pentru a respecta astfel principiul „must carry”, instituit de art. 82 alin. (1) din aceeaşi lege.

Având în vedere faptul că distribuitorul de servicii nu s-a conformat obligaţiei legale prevăzute de norma invocată, cea de a include în ofertele de servicii şi de a retransmite programul GSP TV în reţelele de comunicaţii electronice pe care le deţine, prin Decizia nr. 504/06.09.2011, Consiliul i-a adresat o somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor prevăzute de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Precizăm că la data emiterii deciziei de sancţionare cu somaţie publică a S.C. RCS & RDS S.A., Consiliul Naţional al Audiovizualului fusese sesizat cu peste 7000 de reclamaţii, prin care petenţii sesizau faptul că nu pot viziona postul GSP TV, (care este un canal de sport), reclamaţii care au continuat să fie primite la C.N.A. şi după momentul aplicării somaţiei publice prin decizia menţionată.

Analizând, în şedinţa publică din 11 octombrie 2011, situaţia retransmiterii postului GSP TV în reţelele de comunicaţii electronice deţinute de S.C. RCS & RDS S.A., membrii Consiliului au constatat că aceasta nu s-a conformat obligaţiilor dispuse prin somaţia publică şi că în continuare, nu respectă obligaţia legală instituită de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aceea de a retransmite, atât în sistem analogic, cât şi în sistem digital, programul GSP TV în cele 27 de localităţi menţionate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Dispoziţiile invocate nu disting după cum modalitatea tehnică de retransmisie a serviciilor de programe este analogică sau digitală ; cu excepţia distribuitorilor care utilizează exclusiv spectrul radio, ceilalţi distribuitori de servicii au obligaţia de a include programul GSP TV în ofertele de servicii de programe, cu respectarea dispoziţiilor legale, şi de a-l retransmite efectiv, astfel încât publicul, indiferent că beneficiază de o retransmitere în sistem digital sau analogic, să aibă posibilitatea de a-l viziona.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că prin Decizia nr. 504/06.09.2011, S.C. RCS & RDS S.A. a fost sancţionată cu somaţie publică, pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A., se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. RCS&RDS S.A.

Str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000 Building, faza I etaj 2, sector 5 BUCUREŞTI C.U.I 5888716

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 591/11.10.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile menţionate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în anumite reţele de comunicaţii electronice ce-i aparţin, nu a retransmis programul GSP TV, care este liber la retransmisie, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului.

Conform legii, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, are obligaţia să includă în ofertele sale, programele libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă.”