Decizia nr. 589 din 17.07.2012

17.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 547/20.06.2012

Către

S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L.,
Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43, camera 2, Jud. Iaşi, CUI 1969354

Întrunit în sedinţa publică din data de 17 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 547/20.06.2012 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 7.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 1 alin. (1) şi 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Analizând motivele pentru care se solicită anularea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea acesteia, pentru considerentele care urmează :

În decizia de sancţionare nu s-a menţionat că emisiunea „Dezbaterea zilei” a fost una electorală, motiv pentru care ar fi trebuit să respecte anumite norme privind difuzarea în anumite intervale de timp, ci faptul că au fost încălcate dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012, întrucât, emisiunea în cauză, care a avut un caracter electoral conferit de participarea domnului Sorin Iacoban, candidat la o funcţie de consilier în cadrul Consiliului Local Iaşi, a fost difuzată în reluare în ziua de 8 iunie 2012, după încheierea campaniei electorale.

Or, potrivit prevederilor invocate, campania electorală la posturile de radio şi de televiziune se încheiase în ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24,00, situaţie în care difuzarea în reluare a emisiunii, în data de 8 iunie 2012, s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale.

În ceea ce priveşte argumentul potrivit căruia, în temeiul art. 7 alin. (3) din Decizia nr. 195/2012, dl. Sorin Iacoban, în calitate de consilier local, avea dreptul să participe la emisiuni informative pe probleme strict legate de funcţia pe care o exercita, considerăm că prevederile legale menţionate nu au aplicabilitate în cauză, având în vedere că difuzarea în reluare a emisiunii a avut loc după încheierea campaniei electorale, fiind deci incidente prevederile legale care stabilesc durata campaniei electorale, în speţă art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 195/2012.

Mai mult, dacă, prin absurd, am admite că dispoziţiile legale menţionate ar fi aplicabile speţei de faţă, argumentul invocat apare ca nefondat deoarece :

- deşi emisiunea „Dezbaterea zilei” a fost calificată ca fiind informativă, faţă de modalitatea de desfăşurare şi subiectele dezbătute, aceasta a avut un caracter de dezbatere, deoarece, potrivit art. 5 alin. (1) din acelaşi act normativ, emisiunile informative cu caracter electoral sunt acele emisiuni în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale competitorilor electorali ; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute.

Or, în cadrul acestei emisiuni, nu au fost difuzate astfel de informaţii, ci au fost prezentate, în mod voalat, realizările şi proiectele Consiliului Local Iaşi în care USL, al cărui candidat era dl. Sorin Iacoban, deţinea majoritatea mandatelor de consilieri locali.

- admiţând, totuşi, că emisiunea era una informativă, teza a doua a alin. (3) al art. 7 din Decizia nr. 195/2012 prevede că, în situaţia în care un candidat apare într-o emisiune informativă în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei sale, radiodifuzorul are obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii, în sensul de a prezenta şi puncte de vedere opuse celui exprimat în emisiune.

Or, din raportul de monitorizare rezultă fără putinţă de tăgadă că în emisiunea în cauză a fost invitat doar dl. Sorin Iacoban, candidatul USL la Consiliul Local Iaşi, nefiind prezentată nicio altă opinie cu privire la subiectul dezbătut.

Cu privire la argumentaţia prin care se combate abaterea reţinută de CNA în sarcina radiodifuzorului privind încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi a art. 3 din Decizia nr. 195/2012, apreciem că si aceasta este nefondată şi nesusţinută de situaţia de fapt.

Astfel, afirmaţia potrivit căreia numărul mare de apariţii ale membrilor USL în cadrul emisiunilor electorale a fost determinat de împrejurarea că această alianţă are în componenţă 3 partide politice şi că majoritatea candidaţilor şi-au exprimat dorinţa de a participa la emisiuni, este neadevărată, întrucât, din raportul de monitorizare rezultă că, în perioada monitorizată, respectiv 01 - 07 iunie 2012, la emisiunile electorale difuzate de postul Iaşi TV Life au participat din partea USL doar 3 candidaţi, respectiv, dl. Adăscăliţei Constantin, candidat la Consiliul Judeţean Iaşi, dl. Nichita Gheorge, candidat la funcţia de primar al municipiului Iaşi, şi dl. Sorin Iacoban, candidat la funcţia de consilier local, iar, dintr-un total de 37 de emisiuni în care au apărut candidaţii USL, 16 au fost emisiuni difuzate în reluare.

Pentru aceste considerente, Consiliul a decis respingerea solicitării de revocare a Deciziei CNA nr. 547/20.06.2012 privind amendarea cu 7.000 lei.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.