Decizia nr. 585 din 06.07.2012

06.07.2012


envoyer l'article par mail title=

S.C. CENTRUL MEDICAL MED-AS 2003
Bucureşti, B-dul Elisabeta nr. 59 et.1 ap. 1 camera 4 secor 5

Având în vedere Plângerea prealabilă înregistrată la C.N.A. sub nr. 8890/30.05.2012, prin care se solicită revocarea Deciziei nr. 226/08.05.2012 referitoare la spotul publicitar pentru reţeaua medicală “MEDAS”, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat acest document în şedinţa publică din 28.06.2012 şi a constatat următoarele :

I - În cuprinsul Plângerii depuse se face referire la adresa nr. DG 1142 din 11 mai 2012 emisă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, adresă care, în opinia petentei, ar susţine ideea din spot potrivit căreia Centrul Medical MED-AS ar fi « cea mai mare reţea medicală privată ». Din adresa menţionată, care a fost emisă ulterior deciziei contestate, rezultă că ierarhizarea a vizat numai numărul de servicii medicale acordate asiguraţilor şi sumele decontate în sistemul de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, ceea ce nu echivalează cu afirmaţia din spot potrivit căreia acest centru medical ar fi cea mai mare reţea medicală privată.

II - Independent, însă, de acest aspect, în mod eronat se apreciază cu referire la afirmaţia din spot : « cea mai mare reţea privată care oferă şi consultaţii gratuite prin sistemul asigurărilor de stat », că o enumerare de trei elemente atributive nu este de natură a induce în eroare publicul.

Orice mesaj publicitar, prin caracterul lui succint, trebuie să fie în măsură să ofere publicului o informaţie clară, nesusceptibilă de interpretări sau care să creeze posibilitatea unor interpretări diferite. Or, este fără echivoc faptul că un astfel de mesaj de promovare a unei reţele medicale este de natură să creeze confuzie în rândul telespectatorilor.

III - În ceea ce priveşte afirmaţia din spot potrivit căreia Centru Medical MED-AS oferă şi consultaţii gratuite prin sistemul de asigurări de stat, Consiliul îşi menţine punctul de vedere exprimat prin Decizia nr. 226/2012, în sensul că există posibilitatea ca unii telespectatori să înţeleagă din mesaj că se pot prezenta la această clinică în vederea unor consultaţii gratuite ; or, serviciile medicale oferite sunt decontate prin sistemul asigurărilor de sănătate, ceea ce presupune în mod obligatoriu calitatea de asigurat a persoanei care poate beneficia de serviciile respectivep şi, implicit, plata contribuţiei la fondul de asigurări de sănătate. Acest fapt este confirmat şi prin adresa nr. DSRa 1307/11.05.2012 emisă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care a fost depusă împreună cu Plângerea prealabilă.

În concluzie, aprecierea din cuprinsul acesteia potrivit căreia afirmaţia din spot care se referă la consultaţiile gratuite ar fi reală nu este suficientă pentru a înlătura confuzia ce se poate crea în rândul publicului telespectator.

Faţă de toate aceste aspecte, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul a decis respingerea Plângerii prealabile ca neîntemeiată.