Decizia nr. 540 din 17.10.2013

24.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în București, Str. Șos. Olteniței, nr. 35-37, parter, camera 1, sector 4

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamația nr. 9383/11.09.2013, formulată de S.C. PRO TV S.A., împotriva S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A4699.1/14.11.2007 (cu acoperire națională). Analizând aspectele prezentate în reclamație, întreaga situație de fapt, precum și raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție, membrii Consiliului au constatat că S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L.. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. În fapt, în ultima structură a ofertei de programe, aprobată de Consiliu la data de 26.04.2013, dintre programele pentru care SC PRO TV SA deţine licenţă audiovizuală figurează :
 PRO TV (acord 879/02.04.2013, valabil până la data de 15.01.2014),
 ACASĂ TV (acord 886/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014),
 ACASĂ GOLD (acord 886/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014),
 PRO CINEMA (acord 885/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014),
 SPORT.RO (acord 884/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014).

 Pentru înscrierea programelor în grilă s-au prezentat acordurile de retransmisie, nefiind necesară şi prezentarea contractelor de retransmsie (art.5 alin.(2) lit.c) din Decizia CNA nr.72/2012).
 În data de 06.09.2013 SC PRO TV SA printr-o adresă transmisă prin e-mail ne aduce la cunoştinţă că a fost sistat dreptul societăţii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL de a distribui serviciile de programe pentru care SC PRO TV SA este deţinătoare de licenţă audiovizuală.
 În data de 11.09.2013 SC PRO TV SA transmite adresa nr.2373/10.09.2013, înregistrată la CNA cu nr. 9383, în original, prin care sesizează Consiliul cu privire la continuarea transmiterii de către SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL a serviciilor de programe pentru care SC PRO TV SA deţine licenţe audiovizuale după încetarea dreptului de retransmisie. Societatea SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL depune în data de 13.09.2013, cu nr. de înregistrare 9635, dosarul de solicitare de modificare a structurii ofertei de programe retransmise, în baza avizului de retransmisie nr. A4699.1//14.11.2007, prin care a eliminat din ofertă programele deţinute de PRO TV SA.

 Prin adresa nr. 9383 SPDV/16.09.2013 s-a solicitat societăţii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL punctul de vedere faţă de continuarea restransmisiei serviciilor de programe PRO TV, ACASĂ TV, PRO CINEMA, PRO TV INTERNAŢIONAL, SPORT.RO, ACASĂ GOLD, PRO TV HD, SPORT.RO HD şi ACASĂ TV HD după încetarea dreptului de retransmisie. În data de 20.09.2013, SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL ne aduce la cunoștință, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 9383/PDVP, faptul că se află în negociere cu SC PRO TV SA pentru retransmiterea posturilor TV aparținând acestei societăți.
 Prin adresa nr. 9635 din 02.10.2013, SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL, ne comunică faptul că dorește să își retragă solicitarea de modificare a avizului de retransmisie înregistrată cu nr. 9635/13.09.2013.
 În data de 15.10.2013, prin adresa nr. 10829, SC PRO TV SA, aduce la cunoștința Consiliului că nu a eliberat societății FOCUS SAT ROMÂNIA SRL niciun accept pentru canalele SC PRO TV SA și că aceste canale se află în continuare în grila de programe a distribuitorului de servicii. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL deţinător al avizului de retransmisie nr. A4699.1/14.11.2007 (cu acoperire națională) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL cu somație publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice ce-i aparţine, a retransmis programele PRO TV, ACASĂ TV, PRO CINEMA, PRO TV INTERNAŢIONAL, SPORT.RO, ACASĂ GOLD, PRO TV HD, SPORT.RO HD şi ACASĂ TV HD, fără a avea drept de retransmisie din partea radiodifuzorului SC PRO TV SA şi fără a modifica ofertele de servicii în care erau înscrise aceste programe, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 74 din Legea audiovizualului.”