Decizia nr. 538 din 20.05.2010

20.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M.BIT S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate prin Decizia nr. 472/27.04.2010

cu sediul în Paşcani, Strada Moldovei nr. 2, jud. Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie plângerea prealabilă înregistrată la CNA sub nr. 6669/17.05.2010, formulată de distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M.BIT S.R.L. prin care acesta solicită Consiliului revocarea Deciziei C.N.A. nr. 472/27.04.2010 privind somarea pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând motivele invocate în plângerea prealabilă, Consiliul a constatat că, deşi petenta solicită revocarea Deciziei 472/2010, invocând încălcarea dispoziţiilor Legii 504/2002, nu precizează însă, în ce constă această încălcare, aspect faţă de care Consiliul a apreciat că plângerea nu se susţine, sancţiunea fiind dată în aplicarea legii, şi nu cu încălcarea acesteia.

Consiliul a mai apreciat că argumentele aduse în susţinerea plângerii nu sunt de natură a atrage revocarea sancţiunii, decizia contestată fiind adoptată cu aplicarea corectă şi obiectivă a normelor legale în vigoare, dispoziţiile art. 82 fiind general obligatorii pentru toţi distribuitorii de servicii.

Membrii Consiliului au constatat că, pe de o parte, în susţinerea plângerii se invocă dispoziţii legale care privesc radiodifuzorii şi nu distribuitorii, precum şi un act normativ intrat în vigoare ulterior sancţiunii aplicate, dar care, la rândul lui, se referă la radiodifuzori iar nu la distribuitori.

Pe de altă parte, normele invocate nu au legătură cu situaţia de fapt, acestea privind decizia de autorizare, petenta fiind în confuzie cu privire la obligaţiile distribuitorilor de servicii, respectiv ale radiodifuzorilor, or, sancţiunea contestată a fost aplicată petentei având în considerare calitatea acesteia de distribuitor de servicii.

Astfel, Consiliul a apreciat că în mod greşit petenta interpretează norma în sensul în care un radiodifuzor este obligat să limiteze difuzarea programului pentru care a fost licenţiat, strict la o singură reţea, cea cu care a încheiat acordul iniţial pentru difuzare, situaţie în care ea ar fi absolvită de obligaţiile sale.

Membrii Consiliului au considerat că dubla calitate pe care petenta o are, potrivit legii, de radiodifuzor, dar şi de distribuitor de servicii, nu este de natură să atragă exonerarea ei de la respectarea dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului.

Nu poate fi considerat un argument legal nici faptul că un program ca cel al firmei MGR ADVERTISING este un produs care individualizează reţeaua RDS şi care diferenţiază reţelele concurente, întrucât legea dispune cu privire la ofertele de servicii şi structura obligatorie a acestora şi nu prevede individualizări ale reţelelor prin programe proprii.

O astfel de interpretare ignoră complet dispoziţiile art. 82, obligatorii pentru distribuitori, care impun acestora, distribuitorilor, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.

În calitatea sa de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că un program retransmis de mai mulţi distribuitori, conform legii, nu numai că nu afectează mediul concurenţial, ci, dimpotrivă, asigură o informare corectă a publicului şi pluralismul surselor de informare.

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M.BIT S.R.L. ca neîntemeiată şi menţinerea Deciziei nr. 472/27.04.2010.