Decizia nr. 535 din 20.05.2010

20.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.
BUCUREŞTI, Str. Dr. Staicovici nr. 73-75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5
C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă structura obligatorie a ofertelor de servicii de programe în reţelele de comunicaţii electronice pe care le deţine.

Faţă de situaţia prezentată de Serviciul Licenţe Autorizări cu privire la modificarea structurii ofertelor de servicii de programe în reţelele de comunicaţii electronice ce aparţin distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A., membrii Consiliului au constatat că acesta a încălcat dispoziţiile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (dispoziţii care reglementează principiul „must carry”).

Conform prevederilor invocate, „orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”.

În şedinţa publică din 23 martie 2010, reprezentantul postului N 24 PLUS a sesizat Consiliul cu privire la faptul că S.C. RCS & RDS S.A. nu respectă principiul „must carry” reglementat de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În acest sens, reprezentantul postului N 24 PLUS a precizat că, deşi conform situaţiei întocmite de Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor, postul N24 PLUS ocupă locul 12 în ordinea audienţei, iar numărul de servicii de programe retransmise de S.C. RCS & RDS S.A., în mai multe localităţi, include în procentul de 25 % la care obligă legea şi postul N 24 PLUS, societatea nu respectă această obligaţie.

Prin Decizia nr. 359/23.03.2010, S.C. RCS & RDS S.A. a fost sancţionată cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, întrucât, în mai multe localităţi, a retransmis în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, mai multe programe fără a avea acordul Consiliului cu privire la aceste modificări. De asemenea, prin aceeaşi decizie, s-a constatat şi încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din aceeaşi lege, dispunându-se intrarea în legalitate.

În şedinţele publice din 22, 27 şi 29 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat şi a aprobat solicitările de modificare a avizelor de retransmisie, în mai multe localităţi, pentru S.C. RCS & RDS S.A., cu condiţia ca, în termen de 7 zile de la aprobare, să introducă în structura ofertelor de servicii, programele care, conform datelor de audienţă, sunt obligatorii, în scopul respectării prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În şedinţa publică din 11 mai 2010, Consiliul a luat în discuţie adresa nr. 5683/27.04.2010, transmisă de S.C. RCS & RDS S.A., prin care aceasta a făcut cunoscut Consiliului că, în interpretarea sa, nu este necesară modificarea structurii ofertelor de servicii de programe retransmise în reţelele sale de comunicaţii electronice, în sensul respectării dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului.

În urma dezbaterilor, Consiliul şi-a menţinut punctul de vedere cu privire la obligaţiile ce decurg din aplicarea art. 82, fapt consemnat în adresa nr. 6639/14.05.2010, prin care a fost reiterată obligaţia respectării normei de către distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A.

Analizând în şedinţa publică din 20 mai 2010, situaţia retransmisiei programului N24 PLUS, dar şi a celorlalte programe care intră sub incidenţa prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, în reţelele de comunicaţii electronice deţinute de S.C. RCS & RDS SA, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu retransmite aceste programe în mai multe localităţi, astfel cum rezultă din situaţia prezentată de Serviciul Licenţe Autorizări, anexată, şi care face parte integrantă din prezenta decizie.

PDF - 56.7 ko
Situatia retransmisiei programului N24 PLUS in retelele detinute de SC RCS & RDS SA

Această faptă contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Membrii Consiliului consideră că, atât timp cât prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu disting modalitatea tehnică de retransmisie a serviciilor de programe (analog sau digital), exceptându-i numai pe distribuitorii care utilizează exclusiv spectrul radio, distribuitorii de servicii trebuie să includă în orice ofertă, programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, astfel încât publicul, indiferent că beneficiază de o retransmitere în sistem digital sau analogic, să aibă posibilitatea de a viziona efectiv programele ce fac obiectul principiului „must carry”.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. RCS&RDS S.A. C.U.I 5888716
Str. Dr. Staicovici nr. 73-75
Clădirea Forum 2000 Building, faza I etaj 2, sector 5
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 535/20.05.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite în reţelele de comunicaţii electronice prevăzute în anexa ataşată la prezenta decizie, anexă ce face parte integrantă din aceasta, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în anumite reţele de comunicaţii electronice ce-i aparţin, nu a respectat prevederile art. 82 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă.”