Decizia nr. 531 din 10.10.2013

11.10.2013


envoyer l'article par mail title=

Către, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 Întrunit în şedinţa publică din 10 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat cererea de reexaminare a Deciziei nr. 500/19.09.2013 prin care Consiliul a decis retragerea unor licenţe audiovizuale aparţinând radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA SA pentru postul Radio Guerrilla, în mai multe localităţi din ţară, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Pentru luarea acestei decizii, Consiliul a analizat, în şedinţa publică din 19.09.2013, contractul nr. 60/14.08.2013 încheiat între S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi S.C. EXPRESIV S.A. şi a audiat pe reprezentanţii societăţilor menţionate, reţinând, în esenţă, că au fost eludate prevederile legale invocate, considerându-se că respectivul contract constituie, în fapt, o formă mascată de cedare a dreptului de difuzare a programelor audiovizuale pe care îl deţine un titular de licenţă audiovizuală, respectiv o cedare a licenţei fără acordul Consiliului, nicidecum o „exploatare de licenţă”, aşa cum au susţinut reprezentanţii părţilor implicate.

 În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că, prin contractul analizat, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a cedat, în schimbul unei remuneraţii lunare plătite pe o perioadă de 3 ani, toate drepturile şi obligaţiile decurgând din licenţele audiovizuale deţinute pentru postul Radio Guerrilla, către S.C. EXPRESIV S.A., care şi-a asumat toate obligaţiile, respectiv s-a procedat la cedarea licenţei audiovizuale.

 Or, potrivit dispoziţiilor art. 56 alin. (1) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului, cu respectarea anumitor condiţii, expres prevăzute de lege.
 Având în vedere că, anterior datei de 14.08.2013, data încheierii contractului, Consiliului nu i-a fost solicitat acordul cu privire la cedarea licenţei către terţul S.C. EXPRESIV SA, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 56 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art. 56.

 Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 9983/23.09.2013, radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a solicitat Consiliului reexaminarea deciziei nr. 500/19.09.2013, fără a prezenta niciun argument prin care să susţină această cerere. În şedinţa publică din 10 octombrie 2013, această solicitare a fost supusă dezbaterii Consiliului, care i-a audiat atât pe reprezentantul radiodifuzorului în relaţia cu CNA, d-na Mura Frînculescu, cât şi pe avocatul societăţii, dl. Andrei Ţâru. Cei doi reprezentanţi au prezentat în faţa Consiliului motivele avute în vedere la depunerea solicitării, pornind de la asumarea existenţei şi valabilităţii încheierii contractului nr. 60/14.08.2013 intervenit între S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi S.C. EXPRESIV S.A.

 În acest context, niciunul dintre argumentele invocate nu a vizat legalitatea adoptării actului administrativ, ci s-a apreciat de către reprezentanţii radiodifuzorului că, faţă de fapta săvârşită, retragerea licenţelor a constituit « o măsură mult prea severă ». Ulterior susţinerilor celor doi reprezentanţi ai S.C. REALITATEA MEDIA S.A., membrii Consiliului le-au adresat întrebări la care aceştia au răspuns, în sensul celor prezentate anterior.
 În urma dezbaterilor ce au avut loc, dezbateri în care au fost reiterate argumentele care au stat la baza emiterii Deciziei nr. 500/19.09.2013, Consiliul a supus la vot cererea de reexaminare a deciziei de retragere a unor licenţe audiovizuale deţinute de radiodifuzor pentru postul Radio Guerrilla, cerere care a vizat, în subsidiar, revocarea de către CNA a acestui act adminstrativ.

 În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin, Consiliul emite decizii în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri. Cererea de reexaminare a Deciziei nr. 500/19.09.2013 nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.
 În temeiul prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Articol unic : Se respinge cererea de reexaminare a Deciziei nr. 500/19.09.2013 formulată de radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA SA, în sensul revocării acesteia.