Decizia nr. 469 din 28.06.2011

28.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea solicitării de revocare a Deciziei CNA nr. 355/12.05.2011 formulată de S.C. Radio XXI SRL

Către :

S.C. RADIO XXI S.R.L. CUI R 4034103
Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sector 1 BUCUREŞTI

COSMIN PLEŞCAN, Cabinet individual de avocatură – Mihai Şaptefraţi
Str. Aviator Petre Creţu nr. 38, Bucureşti, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA sub nr. 7302/27.05.2011, formulată de radiodifuzorul S.C. Radio XXI S.R.L. prin care acesta solicită Consiliului reevaluarea motivelor care au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare nr. 355/12.05.2011 privind amendarea cu 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi revocarea acestei decizii.

Potrivit art. 39 alin. (2) difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Raportat la conţinutul normei, se poate lesne observa că legiuitorul nu numai că nu a procedat la o enumerare a situaţiilor sau cuvintelor a căror utilizare este interzisă, ci, pentru a asigura protecţia minorilor, potrivit normelor europene pe care legea naţională le-a transpus, a utilizat sintagma “programe care pot afecta dezvoltarea”, deci susceptibile a prejudicia dezvoltarea minorilor.

Plecând de la această premisă, analizând motivele invocate în susţinerea solicitării, sintetizate de petentă în concluzia că programele ce au făcut obiectul controlului nu au fost de natură să prejudicieze minorii şi nu au avut un conţinut periculos pentru dezvoltarea acestora, întrucât expresiile şi comentariile utilizate (...) se referă la comportamente umane normale, iar emisiunile nu au conţinut sfaturi pentru minori, având un caracter evident de divertisment, membrii Consiliul au apreciat că aceste consideraţii nu–l exonerează pe radiodifuzor de obligaţia respectării dispoziţiilor legale şi nu constituie motive pentru revocarea deciziei de sancţionare.

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea solicitării formulate de S.C. Raddio XXI S.R.L. şi menţinerea Deciziei nr. 355/12.05.2011.