Decizia nr. 452 din 10.09.2015

16.09.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. RADIO CAMPUS S.R.L..
 cu sediul Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 28, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, et. 2, jud. Ialomița

 pentru postul RADIO CAMPUS
 cu sediul Urziceni, Str. Aurora, nr. 3, bl. 55, ap. 4, parter, jud. Ialomița

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 septembrie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, în baza cererii de modificare a licenței audiovizuale înregistrată de S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. sub nr. 7161/04.09.2015, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe și a structurii programelor difuzate de postul de radio RADIO CAMPUS.
 Postul de radio RADIO CAMPUS, aparține radiodifuzorului S.C. RADIO CAMPUS S.R.L., (licenţă audiovizuală nr. R019.2 din 27.01.1993, eliberată la 27.09.2012 şi decizie de autorizare nr. 0304.2-1/26.01.2006, eliberată la 01.08.2013).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art 17 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b).
 Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.
 Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele alocate acestora.

 Observând cererea de modificare a licenței audiovizuale aparținând S.C. RADIO CAMPUS S.R.L, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat această schimbare la data de 16.07.2015, fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la cunoștință despre această modificare în data de 04.09.2015, când radiodifuzorul a depus toată documentația necesară analizării solicitării.
 Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că structura acționariatului existentă în baza de date a CNA, era următoarea : Anghel Cornel 70%, Zanet Eugenia 20% și Tudor Clementina 10% iar conform certificatului costatator eliberat de O.N.R.C. sub nr. 10238/30.07.2015, structura acționariatului era astfel : Anghel Cornel 70% și Radu Paroș-Mihăiță 30%. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 17 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, întrucât a modificat structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului cu cel puțin 30 de zile înaintea operării acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 17 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS S.R.L., titular al licenţei audiovizuală nr. R019.2 din 27.01.1993, eliberată la 27.09.2012 şi al deciziei de autorizare nr. 0304.2-1/26.01.2006, eliberată la 01.08.2013, pentru postul de radio „RADIO CAMPUS”., se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 17 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. RADIO CAMPUS S.R.L., deținătoare a postului „RADIO CAMPUS” cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acționariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului și ale art. 17 din Decizia CNA nr. 277/2013.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.