Decizia nr. 431 din 03.09.2015

09.09.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. MEDIA CENTER S.R.L..
 cu sediul în Gheorgheni, Cartier Bucin, bl. 27, sc. B-C, parter, jud. Harghita

 pentru postul GYERGYO TV
 cu sediul în Gheorgheni, Bd. Frăției, bl. 27, sc. B-C, parter, jud. Harghita

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, în baza cererii de modificare a licenței audiovizuale înregistrată de S.C. MEDIA CENTER S.R.L. sub nr. 4985/25.05.2015, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe și a structurii programelor difuzate de postul GYERGYO TV.
 Postul GYERGYO TV, aparține radiodifuzorului S.C. MEDIA CENTER S.R.L., (licenţă audiovizuală TV-C nr. 059.4/13.11.2003, eliberată la 12.02.2013 şi decizie de autorizare nr. 591.0-4/17.02.2004, eliberată la 12.02.2013).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA CENTER S.R.L. S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b).
 Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

 Observând cererea de modificare a licenței audiovizuale aparținând S.C. MEDIA CENTER S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat această schimbare la data de 18.12.2014, fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la cunoștință despre această modificare în data de 14.08.2015, când radiodifuzorul a depus toată documentația necesară analizării solicitării.

 Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că structura acționariatului existentă în baza de date a CNA, era următoarea : SC Infomarket SRL 90% (asociat unic Ketesdi Emeric) și Orban Attila Denes 10%, iar conform certificatului costatator eliberat de O.N.R.C. sub nr. 14408/10.07.2015, structura acționariatului era astfel : Ketesdi Emeric 95% și Orban Attila Denes 5%.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. MEDIA CENTER S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA CENTER S.R.L., titular al licenţei audiovizuale TV-C nr. 059.4/13.11.2003, eliberată la 12.02.2013 şi decizie de autorizare nr. 591.0-4/17.02.2004, eliberată la 12.02.2013, pentru postul de televiziune „GYERGYO TV”, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. MEDIA CENTER S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. MEDIA CENTER S.R.L., deținătoare a postului de radio „GYERGYO TV”, cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acționariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate