Decizia nr. 430 din 03.09.2015

09.09.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L.. cu sediul Municipiul Dej, Str. Aurel Vlaicu, nr. 5, ap. 1-2, jud. Cluj

 pentru postul RADIOFIR
 cu sediul Municipiul Dej, Str. Aurel Vlaicu, nr. 5, ap. 1-2, jud. Cluj

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, în baza cererii de modificare a licenței audiovizuale înregistrată de S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L. sub nr. 4607/24.05.2015, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe și a structurii programelor difuzate de postul de radio RADIOFIR.

 Postul de radio RADIOFIR, aparține radiodifuzorului S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L., (licenţă audiovizuală nr. R282.4 din 30.06.1998, eliberată la 17.09.2013 şi decizie de autorizare nr. 304.1-1/03.03.2009, eliberată la 05.12.2013).
 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L . a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.
 Observând cererea de modificare a licenței audiovizuale aparținând S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat această schimbare la data de 16.04.2015, fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la cunoștință despre această modificare în data de 14.05.2015, când radiodifuzorul a depus toată documentația necesară analizării solicitării.
 Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că structura acționariatului existentă în baza de date a CNA, era următoarea : Tecar Ion 90% și SC Matelicplas Distribution SRL 10%, iar conform certificatului costatator eliberat de O.N.R.C. sub nr. 47213/24.07.2015, structura acționariatului era astfel : Tecar Ioan 82/% și Petrean Adriana Lavinia 18%.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R282.4 din 30.06.1998, eliberată la 17.09.2013 şi decizie de autorizare nr. 304.1-1/03.03.2009, eliberată la 05.12.2013, pentru postul de televiziune „RADIOFIR”., se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L., deținătoare a postului de radio „RADIOFIR” cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acționariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.