Decizia nr. 43 din 17.01.2013

17.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE împotriva Deciziei C.N.A. nr. 768/22.11.2012

Către

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI RO 8468440

pentru postul de televiziune TVR Craiova
Craiova, Calea Unirii nr. 62, jud. Dolj

Întrunit în sedinţa publică din data de 17 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE împotriva Deciziei CNA nr. 768/22.11.2012 prin care această societate a fost sancţionată cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru nerespectarea articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Analizând motivele pentru care se solicită anularea deciziei contestate, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea acesteia, pentru considerentele dezvoltate în continuare.

Argumentul potrivit căruia timpul de antenă foarte mic revenit unor candidaţi ar face inutilă prezentarea acestora în emisiunile de dezbatere electorală nu este de natură a exonera postul public de televiziune de obligaţia de a acorda tuturor competitorilor electorali accesul gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune proporţional cu numărul de candidaturi propuse şi rămase definitive.

Afirmaţia potrivit căreia UDMR ar fi renunţat la participarea la emisiunile de dezbatere electorală este irelevantă în cauză, având în vedere că perioada supusă analizei, menţionată în decizia de sancţionare, este cuprinsă între 09 - 20.11.2012, iar adresa invocată de dvs. a fost emisă ulterior, respectiv la data de 15.11.2012, fără ca în perioada monitorizată candidaţii UDMR să fi avut vreo prezenţă în emisiunile de dezbatere electorală.

De asemenea, contestaţia cuprinde şi argumente contradictorii în ceea ce priveşte solicitările adresate de competitorii electorali în vederea participării la emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul de televiziune TVR Craiova.

Astfel, deşi iniţial se suţine că absenţa de la dezbateri a reprezentanţilor unor partide precum PAS, PER şi PRM se datorează faptului că nu ar fi solicitat niciodată timp de antenă la TVR Craiova pentru niciuna dintre emisiunile realizate în campania electorală, ulterior se menţionează că aceştia sunt programaţi în perioadele viitoare celei monitorizate.

În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia condiţia de proporţionalitate impusă de Decizia nr. 738/01.11.2012 urma să fie îndeplinită până la sfârşitul campaniei electorale, precizăm că obligaţia radiodifuzorului de a asigura tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa, obligaţie prevăzută de art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, trebuie respectată pe toată perioada campaniei electorale, nu doar la sfârşitul acesteia, astfel încât toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, iar votul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză.

Pentru aceste considerente, Consiliul a decis respingerea solicitării de revocare a Deciziei CNA nr. 768/22.11.2012 privind sancţionarea cu somaţie publică a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.