Decizia nr. 42 din 17.01.2013

17.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. DEŞTEPTAREA S.A. împotriva Deciziei nr. 777 din 22.11.2012

S.C. DEŞTEPTAREA S.A.
BACĂU, Str. Vasile Alecsandri nr. 41, jud. Bacău
C.U.I. 944300

pentru postul de televiziune TV BACĂU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. DEŞTEPTAREA S.A., înregistrată la CNA sub nr. 16911/26.11.2012, prin care această societate a solicitat revocarea Deciziei CNA nr. 777/22.11.2012 privind sancţionarea cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia nr. 777/22.11.2012 priveşte amendarea cu 20.000 lei a S.C. DEŞTEPTAREA S.A. şi nu somarea, astfel cum în mod greşit invocă radiodifuzorul, decizie ce i-a fost comunicată sub numărul de ieşire din CNA 16834/23.11.2012.

Decizia de sancţionare a fost aplicată, întrucât în cadrul emisiunii de dezbatere „Deşteptarea de seară, difuzată în zilele de 27 şi 28 septembrie 2012, respectiv 1 octombrie 2012, unii invitaţi au formulat acuzaţii cu privire la săvârşirea unor fapte ilegale sau imorale de către primarul Romeo Stavarache, fără ca acestea să fie susţinute cu dovezi şi fără ca persoana acuzată să-şi exprime punctul de vedere cu privire la acuzaţiile formulate la adresa sa, fapt de natură să afecteze dreptul la imagine a persoanei.

Deşi potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, atunci când într-o emisiune se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, persoanele acuzate au dreptul de a interveni pentru a-şi exprima punctul de vedere, tocmai pentru a nu le fi lezat dreptul la imagine, radiodifuzorul nu a respectat această obligaţie.

Având în vedere aceste aspecte, prin Decizia nr. 777/22.11.2012, Consiliul a sancţionat radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A. cu amendă în cuantum de 20.000 lei.

În urma analizării motivelor invocate prin contestaţia formulată, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură să conducă la revocarea deciziei contestate, pentru argumentele dezvoltate în continuare.

- Cu privire la afirmaţia potrivit căreia moderatorul emisiunilor a solicitat invitaţilor prezentarea de dovezi şi că acestea ar reieşi din materialele anexate contestaţiei, membrii Consiliului apreciază că această susţinere nu este fondată, întrucât moderatorul, care ar fi trebuit să fie un arbitru neutru şi imparţial, nu numai că nu a solicitat dovezi, dar a achiesat, de cele mai multe ori, la afirmaţiile acuzatoare ale invitaţilor, solicitându-le în mod formal probe sau considerând, uneori, că acestea nu sunt necesare.
- În ceea ce priveşte susţinerea radiodifuzorului potrivit căreia persoana vizată de comentariile invitaţilor a avut posibilitatea intrării în direct, pentru a-şi exprima punctul de vedere, Consiliul consideră că norma a cărei dispoziţie a fost încălcată instituie în sarcina radiodifuzorului obligaţia de a prezenta punctul de vedere al persoanei la adresa căreia au fost formulate acuzaţiile, nicidecum obligaţia persoanei acuzate de a interveni în direct într-o emisiune atunci când i se aduc acuzaţii nedovedite de către invitaţi.

Membrii Consiliului învederează faptul că obligaţia de a solicita un punct de vedere persoanei care urmează să fie subiectul unui material audiovizual revine radiodifuzorului şi nu persoanei la adresa căreia sunt formulate acuzaţiile, persoană care poate nu are posibilitatea reală de a viziona toate emisiunile difuzate de postul de televiziune TV BACĂU pentru a interveni în acel moment şi pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la acuzaţiile formulate la adresa sa.

Acest punct de vedere poate fi solicitat, fie anterior difuzării emisiunii, fie în timpul emisiunii, pentru ca publicul să-şi poată forma propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut, aspect pe care radiodifuzorul nu l-a avut în vedere la momentul difuzării emisiunilor în cauză.

Afirmaţia potrivit căreia primarul Stavarache Romeo a fost invitat înaintea fiecărei emisiuni care viza activitatea instituţiei pe care o conduce, atât personal cât şi/prin reprezentanţi, dar acesta a refuzat, este irelevantă, în condiţiile în care nu a rezultat că radiodifuzorul şi-ar fi îndeplinit obligaţia de a aduce la cunoştinţa publicului acest fapt.

Invocarea prevederilor art. 71 din Lege ( ?) probabil din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în prezent abrogată, dispoziţii care vizau informarea publicului în mod imparţial şi echilibrat atunci când într-o emisiune se dezbat probleme de interes public, pentru ca publicul să-şi formeze propria opinie cu privire la subiectul dezbătut, nu are relevanţă, întrucât dispoziţiile legale similare din actualul Cod al audiovizualului, în speţă, art. 66, nu au constituit temei juridic la aplicarea sancţiunii.

De asemenea, Consiliul apreciază că nici invocarea articolelor 31, 32 alin. (2), 41 alin. (2), din Codul audiovizualului nu sunt incidente speţei, întrucât nici acestea nu au constituit temei juridic la aplicarea sancţiunii, prevederile invocate instituind obligaţii în sarcina radiodifuzorilor pentru nerespectarea unor dispoziţii ce cuprind fapte de altă natură.

Invocarea prevederilor articolelor 48, 49 alin. (1) lit. a) şi b) şi 50 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în prezent abrogată, astfel cum au fost preluate de noul Cod al audiovizualului (Decizia nr. 220/2011) la art. 49, 50 alin. (1) lit. a) şi b) şi 51, dovedeşte faptul că radiodifuzorul nu cunoaşte normele legale, în vigoare, pe care trebuie să le respecte.

Aceste prevederi vizează procedura acordării dreptului la replică şi rectificare şi nu au constituit temei juridic la aplicarea sancţiunii. Dreptul de a solicita acordarea dreptului la replică reprezintă o opţiune a persoanei care face obiectul prezentării unor fapte neadevărate, drept pe care persoana la adresa căreia au fost formulate acuzaţiile nu a dorit să şi-l exercite.

Faptul că persoana acuzată de fapte sau comportamente ilegale nu şi-a exprimat opţiunea de a beneficia de dreptul la replică, nu-l absolvă pe radiodifuzor de răspunderea pentru nerespectarea dispoziţiilor privind dreptul la imagine al persoanei.

Legiuitorul nu a instituit dreptul la replică ca pe o obligaţie în sarcina persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate, ci ca pe o posibilitate de care pot beneficia aceste persoane.
- De asemenea, nici jurisprudenţa CEDO invocată ca argument în susţinerea contestaţiei nu prezintă relevanţă în prezenta speţă, întrucât prevederile art. 10 din Convenţie protejează nu numai substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt prezentate, precum şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept”.

În raport de aceste prevederi, nimeni nu poate invoca dreptul la liberă exprimare atunci când dezbate un subiect al cărui conţinut prejudiciază dreptul la imagine a persoanei sau atunci când formulează acuzaţii la adresa unei persoane căreia nu i s-a solicitat punctul de vedere pentru a se apăra.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care au fost difuzate ediţiile emisiunii „Deşteptarea de seară” din 27 şi 28 septembrie 2012, respectiv 1 octombrie 2012 a fost de natură să afecteze dreptul la imagine a persoanei.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea contestaţiei formulate de S.C. DEŞTEPTAREA S.A.., ca neîntemeiată şi menţinerea Deciziei nr. 777/22.11.2012.