Decizia nr. 41 din 17.01.2013

17.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. CANARIS S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 921/04.12.2012 privind sancţionarea cu somaţie publică

Către,

S.C. CANARIS S.R.L.
Str. Olteţ nr. 10-11, Braşov, Jud. Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 17612/06.12.2012, prin care S.C. CANARIS S.R.L. a solicitat reanalizarea Deciziei nr. 921/04.12.2012 prin care a fost sancţionată cu somaţie publică pentru postul de televiziune MIX2.

În motivarea solicitării sale, radiodifuzorul a menţionat, în principal, că a încercat să respecte echilibrul în apariţia partidelor politice, dar că dezechilibrul constatat de Consiliu a apărut ca urmare a modului de alcătuire a formaţiunilor şi alianţelor electorale.

Cu privire la acest aspect, se constată că sancţiunea somaţiei publice a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile informative difuzate de postul de televiziune MIX2 în perioada 09 noiembrie - 02 decembrie 2012 nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi de a beneficia de un tratament obiectiv şi echidistant.

Din argumentarea contestatoarei rezultă că, atât timp cât numărul competitorilor electorali a fost inegal, nu a putut respecta prevederile legale invocate anterior.

Un asemenea motiv nu poate fi susţinut în privinţa emisiunilor informative ce conţineau ştiri cu caracter electoral, întrucât obligaţia radiodifuzorilor era ca, în acest tip de emisiuni din perioada campaniei electorale, să difuzeze informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale competitorilor electorali, obligaţie ce putea fi îndeplinită independent de vreun criteriu numeric în privinţa competitorilor electorali.

În ceeea ce priveşte motivaţia referitoare la intervalul de timp pentru care Consiliul a aplicat sancţiunea prin decizia contestată, în mod greşit contestatoarea se raportează la o săptămână din cadrul campaniei electorale, în condiţiile în care somaţia a avut în vedere perioada 09 noiembrie - 02 decembrie 2012, respectiv primele trei săptâmâni ale campaniei electorale.

Referitor la faptul că anterior aplicării somaţiei publice Consiliul nu ar fi adresat contestatoarei o adresă de atenţionare, menţionăm că, potrivit art. 91 alin. (2) din Legea audiovizualului, în situaţia în care un radiodifuzor nu respectă dispoziţiile specifice domeniului audiovizualului, cum sunt cele referitoare la campania electorală derulată pe posturile de radio şi de televiziune, Consiliul emite o somaţie publică de intrare în legalitate.

Raportat la textul de lege invocat, reiese că legiuitorul nu a prevăzut ca înainte de aplicarea sancţiunii nepecuniare a somaţiei publice radiodifuzorul să fie avertizat printr-un astfel de document care, prin natura lui, să nu constituie, în fapt şi în drept, o sancţiune.

De asemenea, în privinţa faptului că CNA nu ar fi aplicat sancţiuni pentru încălcarea prevederilor Deciziei nr. 738/2012 şi altor posturi de televiziune locale din Braşov, apreciem că este o problemă cu privire la care Consiliul decide numai prin aplicarea prevederilor Legii audiovizualului şi nu în raport de dorinţele subiective ale radiodifuzorilor.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.