Decizia nr. 4 din 13.01.2015

20.01.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. PR DAVIDSON S.R.L
 cu sediul în Reghin, Bulevardul Unirii, nr. 57, ap. 8, Jud. MUREŞ CUI : 23221710

 pentru postul de televiziune DAReghin TV
 Str. Petru Maior nr. 1, Reghin, Jud. MUREŞ

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 ianuarie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la solicitarea nr. 14124/09.12.2014 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate S.C. MARKETING POLITIC ŞI SONDAJE S.R.L. din Tg. Mureş pentru serviciul de programe Televiziunea Târgu – Mureş din Tg. Mureş. În urma analizării documentației prezentate referitoare la structura asociaţilor societăţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PR DAVIDSON S.R.L a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Radiodifuzorului S.C. PR DAVIDSON TV S.R.L. deţine licenţa audiovizuală pentru postul de televiziune DAReghin (licenţa audiovizuală TV-C 466 elib. la 27.05.2009 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1629.0/03.09.2009 elib. la 03.09.2009).

 Potrivit dispoziţiilor legale invocate anterior, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b).

 Alin. (1) lit. b) din articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

 Analizând cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate S.C. MARKETING POLITIC ŞI SONDAJE S.R.L. din Tg. Mureş şi nota de prezentare întocmită de Biroul Licenţe şi Autorizări, membrii Consiliului au constatat că asociat unic al acestei societăţi este S.C. PROROM S.R.L. din Târgu Mureş, această deţinând la rândul său 92 % din capitalul social al S.C. PR DAVIDSON S.R.L. din Târgu Mureş, deţinătoarea a unei licenţe audiovizuale pentru difuzarea unui program prin reţele de comunicaţii electronice.

 În urma verifcărilor s-au constatat modificări în ceea ce priveşte sediul social al societăţii S.C. PR DAVIDSON S.R.L. începând cu data de 17.08.2012, aşa cum reiese din documentul emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la cererea C.N.A., în care se regăseşte, la capitolul intitulat Sediul Social, data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu în baza contractului de comodat din data de 17.08.2012 emis de BNP (birou notar public).
 Conform acestui document sediul social al radiodifuzorului este în Municipiul Reghin, Bulevardul Unirii, nr. 57, ap. 8, judeţul Mureş, iar, conform informaţilor din baza de date a Consiliului şi a celor care se regăsesc implicit în Licenţa audiovizuală eliberată radiodifuzorului, sediul social al acestei societăţi este în Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 5, ap. 7, judeţul Mureş.

 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. PR DAVIDSON S.R.L., titular al licenţei audiovizuale TV-C 466 elib. la 27.05.2009 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1629.0/03.09.2009 elib. la 03.09.2009, pentru postul de televiziune „DAReghin”, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul titular al licenţei audiovizuale pentru postul DAReghin cu somaţie publică, întrucât a modificat sediul social al societăţii fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.