Decizia nr. 382 din 04.07.2013

08.07.2013


envoyer l'article par mail title=

 Către,
 S.C. VIDEOMEDIA PLUS SRL Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P C2 Clădire administrativă sector 6

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. VIDEOMEDIA PLUS SRL împotriva Deciziei CNA nr. 321/20.06.2013

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 7227/25.06.2013, prin care S.C. VIDEOMEDIA PLUS SRL a solicitat Consiliului reanalizarea oportunităţii şi legalităţii Deciziei nr. 321/20.06.2013 privind retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 209/12.02.2008, cu modificările ulterioare, acordate acestei societăţi pentru serviciul de programe TOP 1 din Bucureşti.

Cu privire la motivaţia prezentată de societate atât prin Contestaţia depusă la CNA, cât şi susţinută verbal în şedinţa publică din 04 iulie 2013, membrii Consiliului au apreciat că aceasta nu se susţine, pentru următoarele argumente :

La data de 14.06.2013, petenta a formulat o cerere prin care a solicitat CNA :

  • modificarea denumirii serviciului de programe din TOP 1 în OTV ;
  • modificarea grilei şi a serviciului de programe ;
  • modificarea amplasamentului sursei de program.

În cererea depusă, societatea a menţionat că a modificat structura acţionariatului, fără însă a fi făcută vreo dovadă că anterior modificării ar fi solicitat acordul Consiliului.

Sub acest aspect, potrivit prevederilor art. 17 din Decizia 488/2010 (în vigoare la momentul modificării acţionariatului) radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală, excepţie făcând datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuia solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 30 de zile înainte.

Din documentaţia analizată, a rezultat că petenta nu a solicitat acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acţionariatului, aşa cum prevede norma invocată, ci a efectuat modificările pe care a înţeles să le aducă la cunoştinţa Consiliului doar în momentul în care i-a solicitat modificarea licenţei audiovizuale.

Referitor la argumentul potrivit căruia emisiunile se pot realiza/înregistra şi în alte locaţii, acesta nu are relevanţă raportat la situaţia de fapt, având în vedere că din studioul autorizat trebuie transmise emisiunile, iar din raportul de inspecţie întocmit de reprezentanţii CNA rezultă că nu s-a putut face dovada că ceea ce rula pe calculator se transmitea si prin satelit. Eventualele modificări ale amplasamentului sursei de program trebuiau aprobate de Consiliu anterior începerii emisiei.

Faţă de aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.