Decizia nr. 381 din 23.07.2015

30.07.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. TELESON S.R.L.
 ALBEŞTI, Com. Albeşti, Str. Baraţilor nr. 18, Jud. MUREŞ CUI 1224839

 Pentru postul RADIO SON din Luduş
 Str. Gheorghe Doja nr. 231, Luduş, Judeţul Mureş

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iulie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat cererea de prelungire a licenţei audiovizuale depusă de către radiodifuzorul S.C. TELESON S.R.L., pentru postul RADIO SON din LUDUŞ, înregistrată sub nr. 4983/21.05.2015.
 Postul RADIO SON din LUDUŞ aparţine radiodifuzorului S.C. TELESON S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 652.2/26.07.2005 elib. la 02.04.2015, decizia de autorizare-init. 1192.0/19.09.2006 şi reautorizare nr. 1192.1/24.06.2015 elib. la 24.06.2015).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea cererii menţionate, precum şi a documentelor depuse în dosarul de prelungire a licenţei audiovizuale pentru postul RADIO SON din LUDUŞ, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELESON S.R.L. a încălcat prevederile art. 20 alin. (2) cu raportare la alin. (3¹) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei şi va fi însoţită de următoarele documente, în original :
 a) licenţa audiovizuală ;
 b) decizia de autorizare ;
 c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).

 De asemenea, în cazul în care dosarul de solicitare este incomplet sau prezintă documente într-o formă inadecvată, Biroul licenţe autorizări va cere solicitantului completarea dosarului, comunicându-i acestuia documentele necesare pentru aceasta, precum şi condiţiile în care acestea trebuie prezentate. Completarea dosarului în condiţiile precizate de Biroul licenţe autorizări nu se poate face mai târziu de 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei.

 Analizând actele juridice depuse la dosar de către S.C. TELESON S.R.L. s-a constatat că acesta nu conţinea toate documentele juridice prevăzute la art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013.

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a ataşat la cererea de prelungire depusă la CNA în data de 21.05.2015, între alte documente, şi certificatul de atestare fiscală nr. 25060 eliberat de ANAF, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş la data de 26.03.2015. Conform menţiunii cuprinse în conţinutul acestui document, cităm : „Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice (...)”. Sub acest aspect, certificatul depus de radiodifuzor nu mai putea fi utilizat după data de 26.04.2015.
 Or, cererea nr. 4983 de prelungire a licenţei audiovizuale a fost depusă la CNA în data de 21.05.2015, însoţită de certificatul de atestare fiscală menţionat, cu încălcarea dispoziţiilor art. 20 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013.

 Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) cu raportare la alin. (3¹) din Decizia C.N.A. 277/2013, cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, iar în situaţia în care unele documente sunt prezentate într-o formă inadecvată (în cazul de faţă certificatul de atestare fiscală) acestea vor fi depuse, în vederea completării dosarului, cel mai târziu cu 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei. Or, certificatul de atestare fiscală prezentat în forma prevăzută de legislaţia audiovizuală s-a făcut la data de 17.07.2015, cu nr. ANAF 62265/13.07.2015, deşi ultima zi de depunere era 05.07.2015, respectiv cu 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale cu privire la care se depusese solicitarea de prelungire.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. TELESON S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. R 652.2/26.07.2005 elib. la 02.04.2015, decizia de autorizare-init. 1192.0/19.09.2006 şi reautorizare nr. 1192.1/24.06.2015 elib. la 24.06.2015, pentru postul RADIO SON din LUDUŞ, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) cu raportare la alin. (3¹) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. TELESON S.R.L., ce deţine pentru postul RADIO SON din LUDUŞ are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO SON din LUDUŞ cu somaţie publică, întrucât nu au fost respectate termenele de depunere a documentaţiei ce a stat la baza cererii de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale, prevăzute de art. 20 din Decizia nr. 277/2013.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.