Decizia nr. 263 din 30.05.2013

30.05.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRIORITAR TV S.R.L.
cu sediul în Cudalbi, Comuna Cudalbi, bloc A, et. 1, ap. 12, jud Galați, CUI 13793056

pentru postul de televiziune PRIORITAR TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 mai 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul PRIORITAR TV.

Postul de televiziune PRIORITAR TV aparţine S.C. PRIORITAR TV S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 140/29.04.2004 şi decizia de autorizare nr. 663.1/27.07.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura de programe aprobată, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

De asemenea, potrivit art. 17 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori :
“(1) Radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală.
(2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuie solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 30 de zile înainte.”.

În fapt, în baza raportului întocmit de Serviciul Inspecție, în urma analizării structurii programelor difuzate de postul PRIORITAR TV, în perioada 8-15 aprilie 2013, perioadă în care postul nu a difuzat decât program tip videotext, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA.

Astfel, programele de informare reprezintă 50% faţă de 35% cât prevede grila aprobată, iar publicitatea și teleshoping-ul sunt realizate în procent de 35% față de 20% aprobate.

Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. PRIORITAR TV S.R.L. cu somație publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. PRIORITAR TV S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 140/29.04.2004 şi deciziei de autorizare nr. 663.1/27.07.2010) pentru postul PRIORITAR TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitat e cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.