Decizia nr. 211 din 23.04.2015

28.04.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. SEMNAL-MEDIA S.A.
 cu sediul în HUŞI, Str. Iftene Căciulă nr. 3, Judeţul Vaslui CUI 24397316

 pentru postul radio PLUS
 HUŞI, Str. Eroilor nr. 6, Bl. 15, Sc. A, parter, ap. 1, Judeţul VASLUI

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, cu privire la solicitările nr. 1890 şi 1891/04.03.2015 ale radiodifuzorului S.C. SEMNAL-MEDIA S.A. pentru serviciul de programe PLUS FM din HUŞI. Postul radio PLUS FM aparţine radiodifuzorului S.C. SEMNAL-MEDIA S.A. (licenţa nr. R577.3/20.10.2004 elib. la 06.11.2008 şi dec.autorizare-init. : 1119.0/15.06.2006, 1119.0-1/15.06.2006 elib. la 28.06.2007). În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SEMNAL – MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi lit. e) în conformitate cu care licenţa audiovizuală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar, de asemena şi formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 În fapt, din nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au putut constata faptul că S.C. SEMNAL -MEDIA S.A. şi-a modificat structura a cţionariatului fără să fi fost solicitat acordul Consiliului conform dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Lege, astfel :

Baza de date C.N.A. Certificat Constatator nr. 5372/27.03.2015
LORENŢ CORINA-asociat unicS.C. NORD WIND POWER S.A. – 99.99%
GTX POWER S.A. – 0,01%

 Conform Certificatul constatator nr. 5372/27.03.2015 structura acţionariatului S.C. SEMNAL -MEDIA S.A. este constituită din societăţiile NORD WIND POWER S.A. cu o cotă de participaţie la benefici şi pierderi de 99/99% şi din GTX POWER S.A. având o cotă de 0,01%, ultima modificare fiind făcută în data de 19.07.2013. Mai mult, din certificatul de înregistrare seria B nr. 2785510, eliberat la 05.07.2013 pentru S.C. SEMNAL-MEDIA S.A., membrii Consiliului au putut constata că societatea şi-a schimbat şi forma juridică, din societate cu răspundere limitată a devenit societate pe acţiuni.

 Astfel, membrii Consiliului au putut constata că societatea SEMNAL – MEDIA S.A., schimbându-şi datele de identificare încă din anul 2013, a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) deoarece nu a solicitat acordul Consiliului cu privire la modificarea datelor de identificare a titularului licenţei, cât şi cu privire la schimbarea structura acţionariatului înainte de a opera aceste schimbări.

 În plus, în urma analizării raportului de monitorizare grilă, întocmit de Serviciul Inspecţie la 18.02.2015 pentru postul de radio PLUS FM, cât şi a notei întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au putut constata că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe. Astfel, în structura serviciului de programe după surse de proveninenţă, au intervenit modificări cu privire la programele producţie proprie în proporţie de 19,25% faţă de structura aprobată la 16.01.2007 şi producţiile audiovizuale ale altor producători în raport de 75,44% faţă de structura aprobată, iar programele retransmise au fost difuzate in proporţie de 10,42% faţă de grila aprobată, aşa cum se exemplifică în tabelul următor :

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă Aprobat 16.01.2007 Monitorizat 02-08.02.2015
Producţie proprie 19,25% 0
Producţii audiovizuale ale altor producători 75,95% 89,58
Programe retransmise 2,5% BBC 10,42 RADIO ZU
Programe preluate 0 0

 Tot din nota întocmită de BLA, membrii Consiliului au putut constata că la data de 16.01.2007 radiodifuzorul avea aprobată următoarea structură a serviciului de programe pe tipuri de programe şi emisiuni : programele de informare reprezentau 5,5%, programele educative, cultura şi religioase erau difuzate în procent de 8,9%, programele de divertisment şi alte tipuri de programe în proporţie de 85,6%.

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe emisiuni (%) Aprobat 16.01.2007 Monitorizare 02-08.02.2015
Programe de informare 5,5% 0
Programe educative, culturale, religioase 8,9% 0
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 85,6% 100%
Publicitate şi teleshoping 0 0

 Analizând nota Biroului Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că postul de radio PLUS FM, în perioada monitorizată 02-08.02.2015, difuza programe de divertisment şi alte tipuri de programe în proporţie de 100%, faţă de grila aprobată de la 16.01.2007.
 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru schimbarea acţionariatului şi pentru schimbarea formei juridice a societăţii, precum şi pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. SEMNAL – MEDIA S.A. cu somaţie publică de intrare în legalitate. Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. SEMNAL-MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. R577.3/20.10.2004 elib. la 06.11.2008 şi dec.autorizare-init. : 1119.0/15.06.2006, 1119.0-1/15.06.2006 elib. la 28.06.2007 pentru postul de radio PLUS FM, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a Curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. SEMNAL-MEDIA S.A., deținătoare a postului de radio PLUS FM, cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acţionariatului şi forma juridică a societăţii fără să solicite acordul Consiliului potrivit Legii audiovizualului. De asemenea, Consiliul a sancţionat radiodifuzorul şi pentru că nu a respectat structura programelor aprobată de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.