Decizia nr. 21 din 10.01.2012

17.01.2012


envoyer l'article par mail title=

Către

S.C. RCS & RDS S.A.

Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5, C.U.I 5888716

Întrunit în sedinţa publică din data de 10 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie plângerea prealabilă formulată de S.C. RCS & RDS S.A. prin care se solicită anularea/revocarea Deciziei de autorizare audiovizuală nr. 140.0-2 din 06.09.2011 şi a Licenţei audiovizuale nr. S-TV 204.3 din 06.09.2011, deţinute de S.C. Antena TV Group S.A. Analizând motivele invocate în susţinerea plângerii prealabile, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage anularea/revocarea acestora, pentru considerentele care urmează :

Argumentul potrivit căruia emiterea celor două acte administrative este nelegală, deoarece a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor art. 56 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Decizia CNA nr. 260/2003 este nefondat, întrucât :

  • din redactarea art. 56 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că prin sintagma „în termen de” legiuitorul a prevăzut un termen rezonabil înăuntrul căruia Consiliul trebuie să emită decizia de autorizare audiovizuală, iar nu un termen după expirarea căruia Consiliul va emite decizia în discuţie, căci altfel legiuitorul ar fi folosit expresia „după expirarea termenului” ;
  • din interpretarea logică a dispoziţiilor art. 4 din Decizia CNA nr. 260/2003 se desprinde concluzia că, după depunerea contractului de cedare a licenţei, în licenţa audiovizuală şi în decizia de autorizare audiovizuală vor fi făcute modificările ce se impun, aprobarea cesiunii licenţei audiovizuale făcându-se în baza documentelor prevăzute la art. 2 din acelaşi act normativ.

Cât priveşte afirmaţia potrivit căreia cesiunea intervenită între S.C. Camina Trust S.R.L. şi S.C. Antena TV Group S.A. a fost realizată abia la data de 09.09.2011, aceasta este neadevărată, având în vedere că cedarea licenţei audiovizuale produce efecte de la data aprobării acesteia de către Consiliu.

La data de 09.09.2011 nu s-a realizat cesiunea între cei doi radiodifuzori, ci au fost operate în licenţa audiovizuală şi în decizia de autorizare, modificările ce se impun, fiind comunicate cele două acte administrative noului titular de licenţă audiovizuală care a semnat pentru primirea lor.

În ceea ce priveşte motivele invocate cu privire la interesul în formularea plângerii prealabile şi prejudiciul suferit, considerăm că acestea nu au legătură cu speţa de faţă, având în vedere că art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 prevede în sarcina distribuitorului de servicii, iar nu a radiodifuzorului, obligaţia de a respecta principiul „must carry”.

Cu privire la punctul III al plângerii prealabile, vă transmitem, alăturat, în copie, documentele care au stat la baza aprobării cesiunii intervenite între S.C. Camina Trust S.R.L. şi S.C. Antena TV Group S.A.

Faţă de aceste argumente, membrii Consiliului consideră că Decizia de autorizare audiovizuală nr. 140.0-2/06.09.2011 şi Licenţa audiovizuală nr. S-TV 204.3/06.09.2011 sunt legale, fiind emise cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi, pe cale de consecinţă, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge plângerea prealabilă ca fiind nefondată.