Decizia nr. 116 din 12.03.2013

12.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.
cu sediul în Seini, Piața Unirii, nr. 18, Jud. Maramureș
CUI 25687911

pentru postul RADIO BISTRIȚA
Bistrița, str. Zefirului, Nr. 1, Et, 4, jud. Bistrița Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul Radio Bistrița.

Postul Radio Bistrița aparţine radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.(licenţa audiovizuală nr.R262.4/23.07.2009 şi decizia de autorizare nr. 324.1/28.04.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura de programe aprobată, în special cotele de programe de informare și a celor cu tematică religioasă, modificând practic structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) din art. 54 prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

De asemenea, potrivit art. 17 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori :

“(1) Radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală.
(2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuie solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 30 de zile înainte.”

În fapt, în urma analizării emisiunilor difuzate de postul RADIO BISTRIȚA, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 28.04.2009.

Membrii Consiliului au avut în vedere, în special, procentele de programe de informare şi a celor cu tematică religioasă difuzate de postul de radio.

Cu privire la acestea au constatat că, deşi radiodifuzorul are aprobat în structura programelor, care este parte integrantă din licenţa audiovizuală, un procent de 20% de programe de informare, difuzează astfel de programe într-un procent de doar 1,19%, iar în cazul programelor cu tematică religioasă are aprobat un procent de 10% și difuzează acest gen de programe într-un procent de 24,80%.

Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că societatea nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei și au decis amânarea discutării cererii de cedare a licenței audiovizuale nr. LA R262.4/ 26.05.1998 deţinute pentru postul RADIO BISTRIŢA, înregistrată la CNA sub nr. 2723/04.03.2013, până la intrarea în legalitate în condițiile legii.

Pe cale de consecință, Consiliul pune în vedere radiodifuzorului să intre de îndată în legalitate în ceea ce priveşte respectarea structurii ofertei de programe, obligaţie care îi revine în calitate de titular de licenţă audiovizuală, titular care, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului, răspunde pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R262.4/23.07.2009 şi deciziei de autorizare nr. 324.1/28.04.2009 pentru postul RADIO BISTRIȚA, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO BISTRIȚA cu amendă de 10.000 lei, întrucât nu respectă formatul de principiu şi structura programelor aprobate de Consiliu.

Potrivit Legii audiovizualului, modificarea acestora poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.