Comunicat de presă

08.09.2021


envoyer l'article par mail title=

În atenția publicațiilor online care au secțiuni video distincte și a celor care intenționează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere

În ședința publică din data 31.08.2021, ca urmare a analizării unei petiții referitoare la secțiunea video a unei publicații online, Consiliul Național al Audiovizualului a identificat două posibile ipoteze în raport cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Directiva 2010/13/UE și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia CNA nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere [1] :
- situația reclamată se regăsește în zona redacțională a revistei online. Conform definiției date de Directiva 2010/13/UE la art. 1 alin. (1) lit. a) și ținând cont de considerentul (3) din Directiva (UE) 2018/1808, precum și de prevederile art. 2 alin. (3) din Decizia CNA nr. 320/2012, zona redacțională a revistei online nu constituie un serviciu media audiovizual. Nu orice pagină web care conține ca elemente auxiliare, exemplificative, scurte secvențe video se încadrează automat în noțiunea de serviciu media audiovizual și prin urmare, acest aspect nu intră în competența CNA ;
- situația reclamată este identificată în cadrul unei secțiuni autonome care îndeplinește toate criteriile stabilite în definiția serviciilor media audiovizuale la cerere în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Directiva 2010/13/UE și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia CNA nr. 320/2012. O secțiune video a unui site intră în competența CNA, întrucât secțiunea respectivă constituie un serviciu media audiovizual și trebuie să se conformeze reglementărilor în vigoare.

Altfel spus, nu orice publicație online poate intra în sfera de activitate a CNA. Dacă în cadrul unor articole publicate pe un site sunt inserate materiale audiovizuale pentru a ilustra știri sau informații, acestea nu constituie servicii media audiovizuale la cerere. Dar, în cazul în care publicația are o secțiune distinctă care să cuprindă strict materiale audiovizuale, aceasta trebuie notificată ca fiind serviciu video la cerere (video on demand). Lista avizelor eliberate de CNA pentru astfel de servicii este publicată pe site-ul www.cna.ro : https://www.cna.ro/Situa-ii-privind-licen-ele,6771.html

Pentru detalii referitoare la discuțiile din cadrul ședinței publice a CNA de marți, 31.08.2021, puteți accesa link-ul : https://www.cna.ro/IMG/mp4/31.08.2021.mp4 (reper 1:01:55 - 1:40:14).

Conform art. (1) alin. (1) lit. a) din Decizia CNA nr. 320/2012, serviciul « video la cerere » este un „tip de serviciu media audiovizual la cerere, neliniar, denumit şi video on demand, care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală şi la momentul ales de către acesta, la vizionarea de filme, videoclipuri, spectacole, live sau înregistrate, precum şi alte tipuri de conţinut video reunite în cadrul unui catalog de programe, indiferent de forma sub care acestea sunt selecţionate şi organizate în cadrul catalogului”.

În acest context, membrii Consiliului fac cunoscut faptul că, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul New Media Online, rezolvat prin Cauza C-347/14 „oferta de înregistrări video de scurtă durată pe site-ul internet al unui ziar poate intra sub incidența reglementării privind serviciile mass-media audiovizuale. Aceasta este situația atunci când oferta respectivă are un conținut și o funcție autonome în raport cu cele ale activității jurnalistice a ziarului online. (...) Curtea subliniază în această privință că, în pofida elementelor audiovizuale pe care le conține, o versiune electronică a unui ziar nu trebuie să fie considerată un serviciu audiovizual dacă aceste elemente audiovizuale sunt secundare și servesc doar la completarea ofertei articolelor de presă scrisă.”

Față de toate aceste aspecte, Consiliul Național al Audiovizualului atrage atenția că furnizarea de servicii media audiovizuale, în sensul definițiilor [2] prevăzute la art. 1 pct. 1 - 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin orice tip de rețele de comunicații electronice, inclusiv internet, se supune următoarelor obligații legale :
- solicitarea licenței audiovizuale, în cazul serviciilor de televiziune, în temeiul art. 50-55 din Legea audiovizualului ;
- notificarea serviciului media audiovizual la cerere, în conformitate cu dispozițiile art. 74 alin. (5) din Legea audiovizualului, precum și cu dispozițiile art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 320/2012, care prevăd oblligativitatea notificării CNA cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii.

Consiliul Național al Audiovizualului precizează că nerespectarea acestor obligații atrage sancționarea furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) lit. k) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 [3] , precum și cu cele ale art. 41 alin. (2) din Decizia CNA nr. 320/2012 [4] .

De asemenea, vă informăm că, în perioada următoare, CNA va demara un proces de identificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere care nu respectă legislația în vigoare, aceștia având obligația de a intra în legalitate.

Nicolaie Bălașa-Sorescu

Vicepreşedinte

Notes

[1] https://www.cna.ro/Decizie-nr-320-din-29-mai-2012,5314.html

[2] Art. (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii : 1. serviciu media audiovizual - serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin reţele de comunicaţii electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, şi/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15 ; 2. serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune - serviciu media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conţinut şi un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire şi identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, în cazul radiodifuziunii ; 3. serviciu media audiovizual la cerere - un serviciu media audiovizual neliniar, în care vizionarea de programe se face la cererea individuală a utilizatorului şi la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecţionate şi puse la dispoziţie de către furnizorul de servicii media.

[3] Art. 90 - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte : (…) k) furnizarea unui serviciu media fără a deţine licenţă audiovizuală sau în lipsa notificării prevăzute la art. 74 alin. (5) ;

[4] Art. 41 - (2) Nerealizarea notificării în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea dreptului de a furniza servicii media audiovizuale la cerere.