Acord de colaborare între CNA, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii şi Biroul Consiliului Europei din România

26.05.2009


envoyer l'article par mail title=

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Nr. 5341/ 22.05.2009

Consiliu National al Audiovizualului
Nr. 7698/14.05.2009

Biroul Consiliului Europei din România
Nr. 39/ 18.05.2009

ACORD DE COLABORARE

Preambul :
Prezentul Acord de colaborare se încheie în temeiul intrarii Romaniei in Campania Consiliului Europei „Spuneti NU Discriminarii” pentru perioada 20 martie – 20 iulie 2009 si in temeiul Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

Părţile :
Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, cu personalitate juridica, cu sediul in Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1, sector 1, Bucureşti, reprezentat legal de Csaba Ferenc Asztalos în calitate de preşedinte,
Consiliu National al Audiovizualului,
cu sediul social in Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, 050706 Bucuresti, reprezentat legal de Răsvan Popescu, in calitate de preşedinte,
Biroul Consiliului Europei din România
, cu personalitate juridică, cu sediul în Bucuresti, str. Alexandru Donici nr. 6, reprezentat legal de Mariana Nitelea în calitate de director,

încheie prezentul Acord de colaborare în scopul lansarii si implementarii în Romania a Campaniei Consiliului Europei „Spuneti Nu Discriminarii”, care se va derula in perioada 1 iunie – 15 septembrie 2009.

Cap. I Durata Acordului de colaborare :

Art. 1
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de toate părţile şi este valabil pe perioada derularii în România a Campaniei „Spuneti Nu Discriminarii”, respectiv : 1 iunie – 15 septembrie 2009.

Cap. II Obiectivele Acordului
Art. 2 (1)
Realizarea unei campanii de sensibilizare/conştientizare a opiniei publice, a parlamentarilor, a ONG-urilor active în materia drepturilor omului şi a media in vederea combaterii fenomenului de discriminare.
(2) Pentru realizarea scopului propus, Părţile vor realiza împreună urmatoarele activitati :
2.a. Lansarea Campaniei in cadrul mesei rotunde „Spuneti Nu Discriminarii” realizate de Comisia pentru Drepturile Omului, Culte si Problemele Minoritatilor Nationale din Camera Deputatilor, CNCD si BICE in Sala Drepturilor Omului, 20 martie ac.
2.b. Promovarea, prin intermediul materialelor scrise, a mesajului Campaniei care va include definitia discriminarii enuntata de Protocolul 12 la Conventia europeana a drepturilor omului si mecanismul de combatere a discriminarii prin :
1. distribuirea a 4100 postere si 115000 carduri ale Campaniei prin colaborarea cu institutii sau media ;
2. sensibilizarea parlamentarilor pentru utilizarea unui discurs tolerant, conform Recomandarii R(97)20 a Consiliului Europei referitoare la „discursul de ura”
2.c. Promovarea mesajului Campaniei prin intermediul mass-media :
1.
Difuzarea spoturilor TV (25’ si 50’) si radio ale Consiliului Europei dupa primirea lor in Romania ;
2. Promovarea campaniei pe pagina de website a partenerilor.
2.d. Monitorizarea şi evaluarea campaniei.

Cap. III Obligaţiile părţilor
Art. 3
Părţile consimt următoarele :

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

informeaza partenerii din sfera institutionala si a societatii civile despre Campanie si rolul acestora acestora in campanie ;
distribuie materialele de promovare a Campaniei prin intermediul partenerilor sai ;
prezinta campania in cadrul conferintelor de presa pe care le organizeaza cu diverse alte ocazii ;
prezinta Campania in cadrul altor activitati desfasurate ;
coordoneaza activitatile de monitorizare si evaluare a Campaniei impreuna cu partenerii.

Consiliul National al Audiovizualului

Acordă sprijin in vederea difuzarii spoturilor TV si radio ale Campaniei, in conditiile si conform competentelor stabilite de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Participă la activităţile de monitorizare şi evaluare a diseminarii spoturilor TV si radio.

Biroul Consiliului Europei din România

Produce in limba romana spoturile TV si radio ale Campaniei dupa primirea acestora de la Consiliul Europei. Le multiplică în format mini-DV si pe CD-uri pt distribuirea la televiziuni si radiouri si le ofera pentru a fi utilizate in Campanie ;
Coordoneaza si aproba textele anexate materialelor originale ale Consiliului Europei ;
Ofera posterele si cardurile identificate la punctul 2.b.1 pentru a fi diseminate si participa la activitatea de diseminare a acestora ;
Postează spoturile TV si radio si celelalte informatii despre Campanie pe site-ul propriu : www.coe.ro

Art. 4. Fiecare parte va desemna o persoană care va participa şi va contribui la promovarea acţiunilor ce decurg din prezentul Acord, şi le va sprijini în măsura atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 5.
Partile vor asigura informarea, prin mass media, a opiniei publice asupra activitatilor si programelor comune din cadrul Campaniei.

Art. 6. Părţile vor păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu privire la activităţile specifice, cu excepţia celor asupra cărora s-a convenit altfel sau celor prevăzute de lege a avea un alt regim.

Cap. IV Modificarea şi încetarea Acordului
Art. 7.
Prezentul Acord poate fi modificat prin Act Adiţional cu acordul partilor.

Art. 8. Prezentul Acord poate înceta în următoarele cazuri :
1. Prin ajungerea la termen ;
2. Prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi - cu menţionarea în scris a datei încetării prezentului protocol ;
3. La iniţiativa uneia dintre părţi – ca urmare a imposibilităţii realizării obiectului Acordului, cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

Cap. V. Litigii
Art. 9.
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului Acord se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Cap. VI Alte clauze
Art 10.
Fiecare parte va participa si va contribui la promovarea actiunilor ce decurg din prezentul Acord, iniţiate de parteneri si le va sprijini in masura atributiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art 11. Partile se angajeaza sa nu intieze activitati sau actiuni care ar implica responsabilitati fără acordul celorlalte părţi.

Art 12. Părţile înţeleg sa actioneze in sensul promovarii in conditii de reciprocitate a imaginii in cadrul activitatilor activitatilor care fac obiectul prezentului acord de parteneriat.

Art 13.
Partile vor urmari permanent si evalua aplicarea prezentului acord putand sa convina si asupra altor masuri necesare atingierii obiectiveleor propuse.

Art. 14. Fiecare partener va aduce la cunoştinţa personalului angajat prevederile prezentului protocol.

Cap. VII. Clauze finale
Art. 15.
Prevederile prezentului Acord se completează cu prevederile legilor româneşti şi europene în vigoare.

Art. 16. Prezentul Acord conţine 16 articole, are un număr de 4 pagini, şi a fost încheiat de părţi în 3 exemplare, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică de original.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

Csaba Ferenc Asztalos
Preşedinte

Consiliul National al Audiovizualului

Răsvan POPESCU
Preşedinte

Biroul de Informare al Consiliului Europei


Mariana NITELEA
Director