Acord de colaborare între CNA şi Biroul Consiliului Europei din România

26.05.2009


envoyer l'article par mail title=

Consiliu National al Audiovizualului
Nr. 7699/ 14.05.2009

Biroul Consiliului Europei din România
Nr. 38/ 18.05.2009

ACORD DE COLABORARE

Preambul :
Prezentul Acord de parteneriat se încheie în temeiul intrarii Romaniei in Campania Consiliului Europei „Dosta ! Depăşeşte-ţi prejudecăţile, cunoaşte romii” pentru perioada august 2008 – august 2009.

Părţile :
Consiliu National al Audiovizualului, cu sediul social in Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, 050706 Bucuresti, reprezentat legal de Răsvan Popescu, in calitate de preşedinte,
Biroul Consiliului Europei din România
, cu personalitate juridică, cu sediul în Bucuresti, str. Alexandru Donici nr. 6 reprezentată legal de Mariana Nitelea în calitate de director,

încheie prezentul Acord de colaborare în scopul lansarii si implementarii in media din Romania a Campaniei Consiliului Europei „Dosta ! Depăşeşte-ţi prejudecăţile, cunoaşte romii”. Campania media se va derula in perioada 1 iunie – 31 august 2009.

Cap. I Durata Acordului de colaborare :

Art. 1 Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de toate părţile şi este valabil pe perioada derularii în România a Campaniei „Dosta ! Depaseste-ti prejudecatile, cunoaste romii”, respectiv : 1 iunie – 31 august 2009.

Cap. II Obiectivele Acordului

Art. 2 (1) Realizarea unei campanii mass-media de sensibilizare/conştientizare a opiniei publice prin difuzarea spoturilor TV si radio realizate de Consiliul Europei in limba romana in vederea eliminării stereotipurilor despre romi.
(2) Pentru realizarea scopului propus, Părţile vor realiza împreună urmatoarele activitati :
I. Campania mass-media de sensibilizare a opiniei publice :
a. Difuzarea spoturilor TV (25’ si 50’) si radio ;
Promovarea campaniei pe pagina de website a partenerilor.

II. Monitorizarea şi evaluarea campaniei.

Cap. III Obligaţiile părţilor

Art. 3 Părţile consimt următoarele :

Biroul Consiliului Europei din România

Ofera 2 spoturi TV (25’ si 50’) si spotul radio ale Campaniei in limba romana si le multiplică în format mini-DV si pe CD-uri pt distribuirea la televiziuni si radiouri ;
Postează spoturile TV si radio ale Campaniei pe site-ul propriu.

Consiliul National al Audiovizualului

Acordă sprijin in vederea difuzarii spoturilor TV si radio ale campaniei, in conditiile si conform competentelor stabilite de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Participă la activităţile de monitorizare şi evaluare a diseminarii spoturilor TFV si radio.

Art. 4. Fiecare parte va desemna o persoană care va participa şi va contribui la promovarea acţiunilor ce decurg din prezentul Acord, şi le va sprijini în măsura atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 5. Părţile vor păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu privire la activităţile specifice, cu excepţia celor asupra cărora s-a convenit altfel sau celor prevăzute de lege a avea un alt regim.

Cap. IV Modificarea şi încetarea Acordului
Art. 6.
Prezentul Acord poate fi modificat prin Act Adiţional cu acordul partilor.

Art. 7. Prezentul Acord poate înceta în următoarele cazuri :

(1) Prin ajungerea la termen ;
(2) Prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi - cu menţionarea în scris a datei încetării prezentului protocol ;
(3) La iniţiativa uneia dintre părţi – ca urmare a imposibilităţii realizării obiectului Acordului, cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

Cap. V. Litigii
Art. 8.
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului Acord se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Cap. VI. Clauze finale
Art. 9.
Prevederile prezentului Acord se completează cu prevederile legilor româneşti şi europene în vigoare.

Art. 10. Prezentul Acord conţine 15 articole, are un număr de 3 pagini, şi a fost încheiat de părţi în 2 exemplare, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică de original.

Cap. VII Alte clauze
Art 11.
Fiecare parte va participa si va contribui la promovarea actiunilor ce decurg din prezentul Acord, iniţiate de parteneri si le va sprijini in masura atributiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art 12. Partile se angajeaza sa nu intieze activitati sau actiuni care ar implica responsabilitati fără acordul celeilalte părţi.

Art 13. Părţile înţeleg sa actioneze in sensul promovarii in conditii de reciprocitate a imaginii in cadrul activitatilor activitatilor care fac obiectul prezentului acord de parteneriat.

Art 14.
Partile vor urmari permanent si evalua aplicarea prezentului acord putand sa convina si asupra altor masuri necesare atingierii obiectiveleor propuse.

Art. 15. Fiecare partener va aduce la cunoştinţa personalului angajat prevederile prezentului protocol.

Consiliul National al Audiovizualului
Răsvan POPESCU
Preşedinte

Biroul de Informare al Consiliului Europei
Mariana NITELEA
Director