Decizia nr. 312 din 29.04.2014

07.05.2014


Trimiteteţi articolul prin email title=


 privind somarea S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.,
 Galaţi, Str. Democraţiei nr. 5, camera 1, jud. Galaţi

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. a dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În urma analizării situaţiei prezentate membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L, deţinător al avizului de retransmisie A 6691.3/30.10.2012 pentru localitatea Galaţi, a încălcat prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

 În fapt, în urma controlului efectuat în data de 09.04.2014 în localitatea Galaţi, jud. Galaţi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice deţinută de distribuitor nu erau retransmise programe prevăzute ca obligatorii la retransmisie de dispoziţiile art. 82 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, aşa cum rezultă la poziţia 14 a materialului prezentat în şedinţa Consiliului, ANEXĂ la prezenta decizie, parte integrantă a acesteia.
 Constatând că distribuitorul de servicii nu a respectat prevederile legale cu privire la obligaţia sa de a include în ofertă şi de a retransmite programele din lista must carry, conform prevederilor legale, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu somaţie publică. În situaţia în care acesta nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L., deţinător al avizului de retransmisie pentru localitatea Galaţi, menţionat în Anexa parte integrantă a prezentei decizii, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea menţionată în Anexa la prezenta Decizie, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text:

 “Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. cu somaţie publică pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 82 din Legea audiovizualului, respectiv pentru că oferta de servicii de programe pe care o pune la dispoziţia publicului nu cuprinde o serie de programe din lista “must-carry” obligatorii la retransmisie.