Decizia nr. 22 din 10.01.2012

17.01.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

Către,

S.C. RCS & RDS S.A.

Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5, C.U.I 5888716

Întrunit în sedinţa publică din data de 10 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie plângerea prealabilă formulată de S.C. RCS & RDS S.A. prin care aceasta solicită revocarea/anularea oricărui act administrativ în baza căruia a fost luată decizia publicării pe site-ul www.cna.ro a Topului staţiilor TV în vederea aplicării principiului „must carry”, precum şi revocarea/anularea adresei CNA nr. 17628/21.12.2011, prin care se impune în sarcina S.C. RCS & RDS S.A. obligaţia de a include în oferta de servicii a posturilor de televiziune ANTENA 2 şi EUFORIA LIFESTYLE.

Analizând motivele invocate în plângerea prealabilă, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate, pentru considerentele care urmează: Solicitarea de revocare/anulare a oricărui act administrativ este lipsită de obiect, având în vedere că potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 obiectul plângerii prealabile îl constituie revocarea sau anularea, în tot sau în parte, a unui act administrativ individual identificabil, trebuind să îndeplinească, printre alte condiţii generale, şi pe aceea de a fi determinat. Or, sintagma folosită în plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea/anularea „oricărui act administrativ” nu este de natură a identifica actul individual a cărei revocare/anulare se solicită.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile legale menţionate anterior, considerăm că plângerea prealabilă nu îndeplineşte nici condiţia specială ca obiectul să fie un act administrativ individual, întrucât publicarea pe site-ul CNA a topului staţiilor nu vizează un singur distribuitor de servicii, în speţă S.C. RCS & RDS S.A., ci toţi distribuitorii de servicii. În ceea ce priveşte argumentaţia prezentată în susţinerea opiniei potrivit căreia dispoziţiile art. 82 din Legea audiovizualului reprezintă o transpunere incorectă a art. 31 din Directiva Europenă nr. 2002/22/CE, facem precizarea, menţionată şi în corespondenţa anterioară dintre CNA şi S.C. RCS & RDS S.A., că nu revine Consiliului Naţional al Audiovizualului competenţa de a interpreta în ce măsură legislaţia naţională este conformă cu cea europeană, ci instanţei de judecată, CNA realizând doar o aplicare a prevederilor legale în forma edictată de organul legislativ. Concluzia pe care aţi formulat-o cu privire la rolul adresei CNA nr. 17628/21.12.2011 dovedeşte că, în lipsa unor argumente juridice, pentru a vă justifica încălcarea dispoziţiilor legale, expuneţi tot felul de opinii fără niciun suport legal.

Astfel, prin adresa nr. 17628/21.12.2011, Consiliul nu a modificat topul posturilor de televiziune în vederea aplicării principiului must carry, ci v-a adus la cunoştinţă faptul că solicitările dvs. înregistrate la CNA cu nr. 1644 din 06.12.2011, 16445 din 06.12.2011, 16548 din 07.12.2011, 16649 din 09.12.2011 şi 16682 din 12.12.2001 au fost aprobate cu condiţia respectării dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului. În ceea ce priveşte susţinerea dvs. potrivit căreia C.N.A. ar fi inclus în mod netemeinic şi nelegal posturile de televiziune ANTENA 2 şi EUFORIA LIFESTYLE în categoria posturilor beneficiare ale statutului must carry, vă rugăm să aveţi în vedere că C.N.A. nu are nicio competenţă în a face un astfel de demers. Consiliul nu face altceva decât să ia act de faptul că un post de televiziune se conformează condiţiilor reglementate de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, situaţie în care, în funcţie de context, acesta poate beneficia de includerea în Lista posturilor cărora li se aplică principiul must carry.

Aşadar, din punct de vedere teoretic, exprimaţi o opinie nesusţinută de argumente juridice şi, pe cale de consecinţă, netemeinică şi nelegală. Sub aspect practic, aţi întreprins un demers care vă contrazice această opinie şi care nu face altceva decât să fie în concordanţă cu poziţia exprimată de C.N.A. Avem în vedere că, prin adresa nr. 108/13.01.2012, înregistrată la C.N.A. cu nr. 900/20.01.2012, aţi solicitat introducerea postului de televiziune ANTENA 2 în oferta de servicii din 25 de reţele de comunicaţii electronice. Acest fapt este de natură să reprezinte manifestarea dvs. de voinţă în sensul recunoaşterii aspectului că principiul must carry este aplicabil şi postului de televiziune ANTENA 2.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge plângerea prealabilă ca nefondată.